Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 614.8:621.332.38

Schválena: 16.5.1970

Elektrotechnické předpisy ČSN
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PRÁCI
NA TRAKČNÍM VEDENÍ TRAMVAJÍ
A TROLEJBUSŮ

ČSN 34 3112

JK -

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Safety regulations for operations on elektric traction systems for tramways and trolleybuses

 

Tato norma doplňuje ustanovení ČSN 34 3100. Stanoví podrobnější bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na trolejovém vedení tramvají a trolejbusů s napětím do 1 kV, pro projekční, montážní nebo stavební práce a práce na zpětném kolejnicovém vedení tramvají a pro činnost v blízkosti těchto vedení (dále jen trakční vedení).

 

Norma platí pro zkoušení pracovních prostředků a pro práce na nově budovaných i stávajících vedeních. Pokud nelze vyhovět u stávajících zařízení některým ustanovením této normy, musí být zařízení upraveno v nejkratší možné lhůtě, jestliže by byla snížena bezpečnost osob nebo zařízení. V ostatních případech musí být zařízení uvedena do souladu s touto normou při nejbližší rekonstrukci. Montážní a pracovní prostředky, nevyhovující této normě, je možno používat do 31. prosince 1971.

Napěťové zkoušky trakčního vedení napětím vyšším než 1 kV se provádějí podle ČSN 34 3100 a ČSN 34 1546.

Norma neplatí pro práci na trakčním vedení metra a pro činnost v blízkosti jeho vedení.

Výjimky z této normy povolují orgány dozoru na úseku dopravy. [Viz § 3, odst. 2, písm. b) zákona č. 174/1968 Sb.]

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Všechny práce na trakčním vedení nebo v jeho blízkosti, a to bez rozdílu, zda je vedení pod napětím nebo bez napětí, je nutné provádět v souladu s ustanoveními této normy.

 

2. Při povolování všech prací na trakčním vedení tramvají a trolejbusů nebo prací v blízkosti trakčního vedení (práce s velkými mechanismy, přeprava objemných nákladů, stavba kovových konstrukcí apod.) musí provádějící organizace spolupracovat s dopravním podnikem, aby nedošlo k ohrožení lidských životů nebo k materiálním škodám na zařízení.Účinnost od:
1.4.1971

02645-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz