Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13. 060. 40                                                                                                                                       Prosinec 1997

Jakost vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) Zkouška akutní toxicity

ČSN

EN ISO 6341

75 7751

Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test

Qualité de l'eau - Détermination de l'inhibition de la mobilité de Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Essai de toxicité aigue

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Hemmung der Beweglichkeit von Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) Akuter Toxizitäts-Test

Tato norma je identická s evropskou normou EN ISO 6341: 1996. Evropská norma EN ISO 6341: 1996 má status české technické normy.

This standard is identical with the European Standard EN ISO 6341: 1996. The European Standard EN ISO 6341: 1996 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO 6341 (75 7751) z března 1997.

© Český normalizační institut, 1997

26502

Zdroj: www.cni.cz