Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.60;77.140.70

Prosinec 1997

Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty
válcované za tepla - Technické dodací
podmínky

ČSN
EN 10 221

42 0019

 

 

 

Surface quality classes for hot-rolled bars and rods - Technical delivery conditions

Classes de qualité de surface des barres et fils machine laminés à chaud - Conditions techniques de livraison

Oberflächengüteklassen für warmgewalzten Stabstahl und Walzdraht - Technische Lieferbedingungen

 

Tato norma je identická s evropskou normou EN 10221:1995. Evropská norma EN 10221:1995 má status české technické normy.

 

This standard is identical with the European Standard EN 10221:1995. The European Standard EN 10221:1995 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 10221 (42 0019) z března 1997.

 

ã Český normalizační institut, 1997
26514


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10221:1995 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10221 z března 1997 převzala EN 10221:1995 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

EN 10079 zavedena v ČSN EN 10079 Hutnictví železa - Definice ocelových výrobků (42 0044)

ISO 7800   dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní normy

ISO 9443:1991 Oceli k tepelnému zpracování a oceli legované - Třídy jakosti povrchu pro tyče kruhové a dráty válcované za tepla - Technické dodací podmínky

(Heat-treatable and alloy steels - Surface quality classes for hot-rolled round bars and wire rods - Technical delivery conditions)

 

Porovnání s ISO 9443:1991

EN 10221:1995 obsahuje 5 tříd jakosti povrchu, zatím co ISO 9443:1991 jich obsahuje 12. Třídy jakosti povrchu A, B a D podle EN 10221 odpovídají třídám 1, 2 a 6 podle ISO 9443. Pro menší průměry výrobků je EN 10221 přísnější a uvádí i větší válcované průměry. Třída jakosti povrchu E podle EN 10221 odpovídá třídě 4 podle ISO 9443. ISO 9443 uvádí v některých třídách jakosti povrchu dovolenou hloubku necelistvostí a hloubku po odstraněných vadách ve vztahu k mezním úchylkám na rozměry výrobků.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: NORTECH Praha 6, IČO 62902431, Ing. Věra Sulkiewiczová, Marie Váchalová, prom. chem.

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 10221

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 77.140.60; 77.140.70

 

Deskriptory: iron- and steel products, hot rolled products, bars, wire rod, delivery condition, surface condition, designation, quality classes, inspection, tests

 

Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla - Technické dodací podmínky

 

Surface quality classes for hot-rolled bars and rods - Technical delivery conditions

Classe de qualité de surface des barres et fils machine laminés à chaud - Conditions techniques de livraison

Oberflächengüteklassen für warmgewalzten Stabstahl und Walzdraht - Technische Lieferbedingungen

 

Tato evropská norma byla CEN schválena 1995-10-20. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný statut jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalization

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

5

4

Požadavky

5

4.1

Všeobecně

5

4.2

Objednávání

5

4.3

Označování

6

5

Zkoušení

6

5.1

Všeobecně

6

5.2

Zkušební metody

7

6

Odstraňování vad

8

 

Předmluva

 

Návrh této evropské normy byl vypracován společnou pracovní skupinou ECISS/TC 15 „Dráty válcované, jakosti, rozměry a zvláštní zkušební metody (sekretariát: Itálie) a ECISS/TC 23 „Oceli k tepelnému zpracování, legované oceli a oceli automatové - Normy jakosti" (sekretariát: Německo).

 

Tato norma nahrazuje:

 

prEN 10163-4 Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla - Část 4: Tyče kruhové a dráty válcované.

 

Této evropské normě bude nejpozději do května 1996 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do května 1996.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

 

1.1 Tato evropská norma stanoví technické podmínky pro jakost povrchu tyčí kruhových a drátů válcovaných za tepla se jmenovitým průměrem 5 mm £ dN £ 150 mm.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz