Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 37.040.20

Leden 1998

Fotografie
Fotografické filmy - Požadavky
na bezpečný film

ČSN
ISO 543

66 6700

 

 

 

Photography - Photographic films - Specifications for safety film

Photographie - Films photographiques - Spécifications pour le film de sécurité

Photographie - Photofilme - Anforderungen für die Schutzfilme

 

Tato norma je identická s mezinárodní normou ISO 543:1990. Mezinárodní norma ISO 543:1990 má status české technické normy.

 

This standard is identical with the International Standard ISO 543:1990. The International Standard ISO 543:1990 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 66 6415 z 1969-07-30.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26516


Strana 2

Národní předmluva

 

Vypracování normy

Zpracovatel: JUDr. Jiří Kult, Hradec Králové, IČO 601 43 363

Technická normalizační komise: TNK 45 Fotografie a kinematografie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jindřiška Bouřilová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 543

Fotografie -

Druhé vydání

Fotografické filmy -

1990-12-01

Požadavky na bezpečný film


 

MDT: 771.523.018.232

 

Deskriptory: photography, photographic film, specifications, tests, flammability testing.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní a nevládní mezinárodní organizace s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 543 byla připravena technickou komisí ISO/TC 42 Fotografie.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 543:1974) a dále ISO 7830:1983.

Přílohy A, B a C jsou pouze informativní.


Strana 4

Úvod

 

Tato norma je revizí a sjednocením ISO 543:1974, Kinematografie - Bezpečný kinematografický film - Definice, zkoušení a označování a ISO 7830:1983, Fotografie - Bezpečné fotografické filmy kromě kinematografických filmů Požadavky.

I když výroba filmů, které neodpovídají této normě je velice vzácná, pokud k ní ještě vůbec dochází, je velké množství těchto filmů uloženo v knihovnách a archivech. V důsledku nebezpečí požáru při neopatrném zacházení, samovznícení při dlouhodobě působících nepříznivých ukládacích podmínkách nebo schopnosti rychlého hoření je nezbytné poskytnout vlastníkům filmu metodu ke stanovení, zda se jedná o „bezpečný fotografický film". Toto je předmětem této normy.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma obsahuje požadavky a zkušební postupy ke stanovení bezpečných fotografických filmů s ohledem na riziko požáru. Požadavky platí pro nezpracované i zpracované filmy1) na běžně známých plastických nosičích jakéhokoliv druhu. Tyto požadavky se týkají stříbrných filmů (želatinových i neželatinových), barevných filmů, diazografických filmů, vesikulárních filmů, proužků nebo magnetických filmů v plné šíři. Pro magnetofonové pásky a videopásky tato norma neplatí.

Provozní zkouška chování při hoření je popsána v příloze A, způsoby označování filmu jsou uvedeny v příloze B. Jednoduchá zkouška k rozlišení filmu na hořlavé podložce z nitrocelulózy od filmů na podložkách z polyesteru je uvedena v příloze C.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz