Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91. 100. 20

Duben 1998

Keramické obkladové prvky Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin Glazované obkladové prvky

ČSN

EN ISO 10545-11

72 5135

Platí od 1999-01-01

Ceramic tiles - Part 11: Determination of crazing resistance for glazed tiles (ISO 10545-11: 1994)

Carreaux et dalles céramiques - Partie 11: Détermination de la résistance au tressaillage pour les carreaux émaillés (ISO 10545-11: 1994)

Keramische Fliesen und Platten - Teil 11: Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse glasierter Fliesen und Platten (ISO 10545-11: 1994)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10545-11: 1996. Evropská norma EN ISO 10545-11: 1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10545-11: 1996. The European Standard EN ISO 10545-9: 1996 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozí normy

Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN EN 105 (72 5135) z března 1994.

© Český normalizační institut, 1997

26525


ČSN EN ISO 10545-11

Národní předmluva

Tato norma je součástí tzv. Souboru evropských norem pro keramické obkladové prvky, přijatého Rezolucí 145 CEN/TC 67, které tvoří části 1 až 17 EN ISO 10545 a EN 13006. V souladu s Rezolucí 145 je platnost všech postupně přejímaných norem z tohoto Souboru od 1999-01 -01, tzn., že do této doby se neruší platnost stávajících národních norem týkajících se této problematiky.

Změny proti předchozí normě

Před zkouškou je nutno obkladové prvky dodatečně vypálit za uvedených podmínek a poté podrobit zkoušce v autoklávu za podmínek (500 ±20) kPa a (159 ±1) °C po dobu 2 hodin. Podle předchozí normy se dodatečný výpal obkladových prvků nevyžadoval a zkouška v autoklávu probíhala za stejných podmínek, avšak po dobu 1 hodiny.

Citované normy

ISO 10545-1    dosud nezavedena

ISO 10545-2   dosud nezavedena

ISO 10545-3   dosud nezavedena

ISO 10545-4   dosud nezavedena

ISO 10545-5   dosud nezavedena

ISO 10545-6   dosud nezavedena

ISO 10545-7   dosud nezavedena

ISO 10545-8: 1996 zavedena v ČSN EN ISO 10545-8 Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti (72 5127)

ISO 10545-9: 1996 zavedena v ČSN EN ISO 10545-9 Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty (72 5132)

ISO 10545-10 dosud nezavedena

ISO 10545-12 dosud nezavedena

ISO 10545-13 dosud nezavedena

ISO 10545-14 dosud nezavedena

ISO 10545-15 dosud nezavedena

ISO 10545-16 dosud nezavedena

ISO 10545-17 dosud nezavedena

ISO 13006 dosud nezavedena

2


ČSN EN ISO 10545-11

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 10545-11

Srpen 1996

ICS 91. 100. 20                                                                                                           Náhrada za EN 105: 1991

Deskriptory: ceramics, enamelled ceramic, tiles, tests, cracking tests, determination, crazing resistance

Keramické obkladové prvky -

Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin -

Glazované obkladové prvky

(ISO 10545-11: 1994)

Ceramic tiles -

Part 11: Determination of crazing resistance for glazed tiles

(ISO 10545-11: 1994)

Carreaux et dalles céramiques -                                        Keramische Fliesen und Platten -

Partie 11: Détermination de la résistance                          Teil 11: Bestimmung der Widerstandsfähigkeit

au tressaillage pour les carreaux émaillés                         gegen Glasurrisse glasierter Fliesen und Platten

(ISO 10545-11: 1994)                                                          (ISO 10545-11: 1994)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-01 -14. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání к obdržení v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committée for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

3


ČSN EN ISO 10545-11

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný technickou komisí ISO/TС 189 "Keramické obkladové prvky" z pověření mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat technickou komisí CEN/TC 67 "Keramické obkladové prvky", jejíž sekretariát řídí UNI. Tato evropská norma nahrazuje EN 105: 1991.

ISO 10545 se skládá z následujících částí, pod obecným názvem "Keramické obkladové prvky": Jednotlivé části jsou:

Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku

Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu

Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti

Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomové síly

Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu

Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení- Neglazované obkladové prvky

Část 7: Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení - Glazované obkladové prvky

Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti

Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

Část 10: Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti

Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin - Glazované obkladové prvky

Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu

Část 13: Stanovení chemické odolnosti

Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn

Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia - Glazované obkladové prvky

Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě

Část 17: Stanovení koeficientu tření

Tato evropská norma musí být zavedena do národní normy do února 1997, a to buď vydáním identického překladu nebo jejím převzetím v původním znění nejpozději do února 1997 a rozporné národní normy musí být zrušeny nejpozději do února 1997.

Ve smyslu vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Poznámka o převzetí

Text mezinárodní normy ISO 10545-11: 1994 byl schválen organizací CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

4


ČSN EN ISO 10545-11

1 Předmět normy

Tato část ISO 10545 stanovuje postup zjišťování odolnosti glazury proti vzniku vlasových trhlin keramických obkladových prvků, pokud nejsou trhliny na glazuře záměrné.

POZNÁMKA - ISO 13006: -, Keramické obkladové prvky - Názvy, klasifikace, požadavky a značení (v přípravě) obsahuje požadavky na vlastnosti keramických obkladových prvků a jiné potřebné informace o těchto výrobcích.

5

Zdroj: www.cni.cz