Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.20

Prosinec 1997

Zkoušení všeobecných vlastností
kameniva
Část 1: Metody odběru vzorků

ČSN
EN 93 2-1

72 1185

 

Platí od 1999-12-01

 

 

Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling

Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - Partie 1: Méthodes d´échantillonnage

Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 1: Probenahmeverfahren

 

Tato norma je identická s Evropskou normou EN 932-1:1996. Evropská norma EN 932-1:1996 má status české technické normy.

This standard is identical with the European Standard EN 932-1:1996. The European Standard EN 932-1:1996 has the status of the Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 72 1185 z 1987-08-10.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26528


Strana 2

Národní předmluva

 

Tato norma je součástí tzv. Souboru evropských norem pro kamenivo, přijatého Rezolucí 41 CEN/TC 154. V souladu s Rezolucí 41 je platnost všech postupně přijímaných norem z tohoto Souboru od 1999-12-01, tzn., že do této doby se neruší platnost stávajících národních norem, týkajících se této problematiky.

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma podrobněji uvádí způsoby odběrů vzorků kameniva pro zkoušky, odebírané v klidu nebo při pohybu materiálu. Norma je doplněna příkladem protokolu odběru o odběru vzorku. V informativních přílohách jsou uvedeny popisy a obrázky zařízení pro odběr a zmenšování vzorků, dále postup ověřování variability odběru vzorků a použití náhodných čísel pro výběr vzorků.

 

Citované normy

EN 932-5   dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: STAVCERT Praha s. r. o., IČO: 64940616, Ing. Václav Gorgol, CSc.

Technická normalizační komise TNK 99 Kámen a kamenivo

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Wagnerová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 932-1

EUROPEAN STANDARD

Srpen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 91.100.20

 

Deskriptory: aggregates, sampling, samples, samplers, marking

 

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků

 

Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling

Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - Partie 1: Méthodes d´échantillonnage

Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 1: Probenahmeverfahren

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-07-26. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

5

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

6

4

Zásady odběru vzorků

6

5

Množství a počet souhrnných a dílčích vzorků

6

6

Plán odběru vzorků

7

7

Zařízení pro odběr vzorků

7

8

Postupy odběru vzorků

8

9

Zmenšování vzorků

9

10

Značení, balení a odesílání vzorků

11

11

Protokol o odběru vzorku

11

Příloha A (informativní) Příklady zařízení pro odběr a zmenšování vzorků

13

Příloha B (informativní) Ověřování variability odběru vzorků

19

Příloha C (informativní) Příklady metod odběru vzorků z kuželovitých skládek

20

Příloha D (informativní) Použití náhodných čísel pro namátkový odběr

22

Příloha E (informativní) Bibliografie

26


Strana 5

Úvod

 

Tato evropská norma byla zpracována Technickou komisí CEN/TC 154 Kamenivo, jejíž sekretariátem je BSI.

Této evropské normě bude udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému použití nejpozději do února 1997 a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do února 1997.

Tato evropská norma je jedna z řady norem pro zkoušení všeobecných vlastností kameniva uvedených níže.

prEN 932-2 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků

EN 932-3 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis

prEN 932-4 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva Část 4: Kvantitativní a kvalitativní systém pro popis a petrografii

prEN 932-5 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace

prEN 932-6 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva Část 6: Definice opakovatelnosti a reprodukovatelnosti

prEN 932-7 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva Část 7: Kritéria shody výsledků zkoušek 1)

Zkušební metody pro jiné vlastnosti kameniva jsou uvedeny v jednotlivých částech následujících evropských norem.

EN 933 Zkoušení geometrických vlastností kameniva

EN 1097 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva

EN 1367 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání

EN 1744 Zkoušení chemických vlastností kameniva

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

_______________

1)  V přípravě


Strana 6

1   Předmět normy

 

Tato evropská norma uvádí metody odběru vzorků kameniva z dodávek, z přípravného a výrobního zařízení i ze skládek. Účelem odběru vzorku je získat souhrnný vzorek, který je reprezentativní a vyjadřuje průměrné vlastnosti dávky. Metody uvedené v této normě jsou také vhodné pro odběr dílčích vzorků, které se mohou zkoušet samostatně. Metody pro zmenšování vzorků jsou také uvedeny. Metody uvedené v této evropské normě jsou založeny na ručním odběru. Mohou se také použít mechanické nebo automatické způsoby odběru a zmenšování vzorků. Kritéria pro návrh a posouzení těchto zařízení jsou uvedena v příloze A. Metody uvedené v této evropské normě platí pro stavebnictví.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz