Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.20

Prosinec 1997

Požární bezpečnost tepelných
zařízení

ČSN 06 1008


 

 

 

Fire protection of heating appliances

Protection contre l'incendie appareils ŕ  chaud

Heizgerätebrandschutz

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 06 1008 z 18. 8.1986.

 

© Český normalizační institut, 1997
26542


Strana 2

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

8

2

Normativní odkazy

8

3

Termíny a definice

10

 

 

 

4

Společné požadavky na instalaci tepelných zařízení

12

4.1

Všeobecně

12

4.2

Stanovení bezpečných vzdáleností

12

4.3

Oteplení, popř. teploty povrchů pro stanovení bezpečných vzdáleností

12

4.4

Ochranná zástěna a podložky

13

4.4.1

Ochranná zástěna

13

4.4.1.1

Všeobecně

13

4.4.1.2

Materiál a rozměry

13

4.4.1.3

Použití ochranné zástěny pro tepelné zařízení instalované ve stísněných prostorách

13

4.4.2

Izolační podložka

13

4.4.2.1

Všeobecně

13

4.4.2.2

Materiál a rozměry

13

4.4.3

Ochranná podlozka

14

4.4.3.1

Materiál a rozměry

14

 

 

 

5

Zvláštní požadavky na instalaci jednotlivých tepelných zařízení

14

5.1

Spotřebiče

14

5.1.1

Prostory nepřípustné k instalaci spotřebičů

14

5.1.2

Bezpečné vzdálenosti spotřebiče

14

5.1.2.1

Bezpečné vzdálenosti kouřovodu

15

5.1.3

Spotřebiče s použitím ochranných zástěn a podložek

15

5.1.3.1

Všeobecně

15

5.1.3.2

Ochranná podlozka

16

5.1.3.3

Izolační podložka

16

5.1.4

Odtah spalin

16

5.1.4.1

Otevřené spotřebiče

16

5.1.4.2

Uzavřené spotřebiče

16

5.1.4.3

Prostup kouřovodu stropem, stěnami, popř. střechou z hořlavých hmot

16

5.1.5

Infračervené zářiče a tmavé zářiče

17

5.1.6

Umístění uzávěrů paliva a spínačů

18

5.1.7

Doplňování kapalného paliva do palivové nádrže spotřebiče

19

5.2

Zdroje tepla

19

5.3

Rozvodné a teplosměnné části soustavy ústředního vytápění

19

5.3.1

Požadavky podle charakteristiky prostředí

19

5.3.2

Rozvodné části soustavy ústředního vytápění

19


Strana 3

5.3.3

Soustava ústředního vytápění s teplovzdušnými jednotkami

19

 

 

 

6

Požadavky na instalaci tepelných zařízení podle charakteristiky prostředí

19

6.1

Všeobecně

19

6.1.1

Charakteristiky prostředí

19

6.1.2

Elektrické části

19

6.1.3

Odkládání předmětů z hořlavých hmot

19

6.2

Prostředí s nebezpečím požáru

20

6.2.1

Teplota povrchu

20

6.2.2

Povrch a vzdálenost tepelného zařízení od stěn, popř. podlahy

20

6.2.3

Odebírání vzduchu teplovzdušnou jednotkou

20

6.3

Prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par

20

6.3.1

Teplota povrchu

20

6.3.2

Teplovzdušné jednotky

20

6.3.3

Povrch a vzdálenost tepelného zařízení od stěn, popř. podlahy

21

6.3.4

Instalace tepelného zařízení ve skladech hořlavých kapalin nebo plynů

21

6.4

Prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin

21

6.4.1

Teplota povrchu

21

6.4.2

Povrch a vzdálenost rozvodných a teplosměnných částí otopné soustavy ústředního vytápění od stěn, popř. podlahy

21

 

 

 

7

Garáze, servisy a stanice pohonných hmot

21

7.1

Garáže pro silniční a motorová vozidla

21

7.2

Servisy a opravny motorových vozidel

21

7.3

Čerpací stanice pohonných hmot

21

 

 

 

8

Zkušební metody

21

8.1

Zkušební podmínky

21

8.1.1

Zkušební místnost

21

8.1.2

Tepelné zařízení

22

8.1.3

Bezpečné vzdálenosti

22

8.1.4

Přístroje a kalibrace

22

8.1.4.1

Přístroje

22

8.1.4.2

Kalibrace

22

8.1.5

Zkušební zařízení

23

8.1.5.1

Spotřebiče

23

8.1.5.2

Zdroje tepla

24

8.1.5.3

Rozvodné a teplosměnné části soustavy ústředního vytápění

25

8.1.5.4

Umísť ování měřicích spojů termoelektrických článků ve zkušebním zařízení

25

8.1.6

Umísť ování tepelného zařízení do zkušebního zařízení

25

8.1.6.1

Všeobecně

25

8.1.6.2

Spotřebiče

26

8.1.6.3

Tepelné zařízení pro silniční vozidla a dočasné stavby

26

8.1.6.4

Zdroje tepla

26

8.1.6.5

Rozvodné a teplosměnné části soustavy ústředního vytápění

26


Strana 4

8.1.7

Zkušební palivo

27

8.2

Provedení zkoušek

27

8.2.1

Všeobecně

27

8.2.2

Spotřebiče

27

8.2.2.1

Spotřebiče k vaření

27

8.2.2.2

Spotřebiče k ohřevu vody

28

8.2.2.3

Spotřebiče k vytápění

29

8.2.3

Zdroje tepla

30

8.2.4

Rozvodné a teplosměnné části soustavy ústředního vytápění

30

 

 

 

9

Protokol o zkouškách

30

9.1

Úplný protokol

30

9.2

Zkrácený protokol

31

9.3

Ulození protokolu

31

 

 

 

10

Následné změny konstrukce nebo provedení tepelného zařízení

31

 

 

 

11

Uznání zkušební laboratoře

31

12

Technická dokumentace

31

12.1

Technická dokumentace ke zkouškám

31

12.2

Technická dokumentace pro odběratele

32

Příloha A (normativní) Přípustnost instalace tepelných zařízení podle charakteristik prostředí

34

Příloha B (normativní) Zkušební zařízení pro spotřebiče k vaření, ohřevu a vytápění, popř. pro zdroje tepla a rozvodné a teplosměnné části soustavy ústředního vytápění

35

Příloha C (normativní) Zkušební zařízení pro spotřebiče kapalných a plynných paliv provedení B

36

Příloha D (informativní) Bezpečné vzdálenosti spotřebičů vyrobených a provozovaných podle dříve platných norem

37

Příloha E (informativní) Prostup kouřovodu stropem z hořlavé hmoty

39

Příloha F (informativní) Prostup kouřovodu stěnou z hořlavé hmoty

40

Příloha G (informativní) Roztřídění lokálních spotřebičů a soustavy ústředního vytápění

41

Příloha H (informativní) Přehled charakteristik prostředí

43

 

Předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Norma je zcela přepracována s ohledem na mezinárodní, evropské a nové české technické normy v oblasti příslušných tepelných zařízení. Je doplněna a rozšířena o:

        - termíny a definice vztahující se na lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv, lokální elektrické tepelné spotřebiče, otopnou soustavu ústředního vytápění;

        - přílohy B a C (normativní), které vyobrazují zkušební zařízení pro zkoušky příslušných tepelných zařízení, o přílohu G (informativní), která uvádí roztřídění lokálních spotřebičů a soustavy ústředního vytápění, a přílohu H (informativní), která uvádí přehled charakteristik prostředí;

        - požadavky na instalaci a provozování tepelných zařízení;

        - požadavky na oteplení, popř. teploty povrchů pro stanovení bezpečných vzdáleností;

        - upřesněné požadavky na bezpečné vzdálenosti tepelného zařízení od povrchů hořlavých hmot, požadavky na materiál a rozměry ochranné zástěny, ochranné a izolační podložky a požadavky


Strana 5

        na odtah spalin a prostup kouřovodu stěnou, stropem, popř. střechou z hořlavé hmoty s ohledem na ČSN ISO 10774, ČSN EN 26, ČSN EN 203-1;

        - hodnoty bezpečných vzdáleností ve směru hlavního sálání spotřebiče;

        - požadavky na prostory nepřípustné k instalaci spotřebičů a o požadavky na bezpečné vzdálenosti spotřebičů, včetně bezpečných vzdáleností jejich kouřovodů od povrchu hořlavých hmot, a to v případech, kdy není jejich bezpečná vzdálenost stanovena v dokumentaci nebo doložena zkouškami;

        - požadavky na zdroje tepla, rozvodné a teplosměnné části otopné soustavy ústředního vytápění, na elektrické části tepelných zařízení instalovaných v různých prostředích a o požadavky na odkládání předmětů z hořlavých hmot na tepelná zařízení nebo do míst jejich nebezpečné vzdálenosti;

        - upřesněné požadavky na teploty povrchu příslušných tepelných zařízení instalovaných v různých prostředích;

        - požadavky na odebírání vzduchu teplovzdušnými jednotkami z různých prostředí;

        -   zkušební metody pro stanovení bezpečných vzdáleností tepelných zařízení od povrchů hořlavých hmot;

        - zkušební podmínky vztahující se na zkušební místnost, na měřicí přístroje, zkušební zařízení, včetně jejich technického popisu a vyobrazení a na zkušební podmínky vztahující se na umísť ování tepelného zařízení do příslušného zkušebního zařízení;

        - pozadavky na úplný a zkrácený protokol o zkouškách, včetně jejich uložení a o požadavky na uznání zkušební laboratoře.

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy a normativní předpisy

ISO 5732:1978     Kitchen equipment - Sizes of openings for built-in appliances (Kuchyňská zařízení.

Rozměry otvorů pro vestavné spotřebiče)

ISO 4736:1979    Fire tests - Small chimneys - Testing at elevated temperatures (Požární zkoušky. Malé komíny. Zkoušení při zvýšených teplotách)

IEC 675:1980    Methods for measuring the performance of household electric room heaters other than storage heaters (Metody měření výkonu elektrických pokojových topidel pro domácnost, jiných než zásobníkových)

DIN 3364, Část 10:1992     Konvektions-Raumheizer für gasförmige Brennstoffe mit atmosphärischem Brenner und Zündflamme (Konvekční topidla na plynná paliva s atmosférickým hořákem a se zapalovacím hořákem)

DIN    3383,    Část    1:1990          Gasschlauchleitungen    und    Gasanschlußarmaturen;

SicherheitsGasschlauchleitungen, Sicherheits-Gasanschlußarmaturen (Plynové hadice a armatury pro připojení plynu; bezpečnostní plynové hadice, bezpečnostní armatury pro připojení plynu)

DIN 3383, Část 2:1990    Gasschlauchleitungen und Gasanschlußarmaturen; Gasschlauchleitungen für festen Anschluß (Plynové hadice a armatury pro připojení plynu; plynové hadice pro pevné připojení)

DIN 18017, Část 3:1990   Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster, mit Ventilatoren (Větrání koupelen a toalet bez venkovních oken ventilátory)

DVGW-TRGI-86:1992   Technische Regeln für Gas-Installationen

(Technická pravidla pro instalaci spotřebičů plynných paliv)

DVGW-TRGI-86:1993    Technische Regeln für Gas Installationen (Technická pravidla pro instalaci spotřebičů plynných paliv) Richtlinie G 3/3 Gasverbrauchseinrichtungen für Gewerbe und Industrie.

Installation und Betrieb von Heizanlagen mit Strahlern (Směrnice G 3/3 Spotřebiče plynných paliv pro živnosti a průmysl. Instalace a provoz vytápěcích zařízení se zářiči)

 

Souvisící ČSN

ČSN 01 1323   Veličiny a jednotky sdílení tepla a přenosu látek

ČSN 06 0312   Ústřední sálavé vytápění se zabetonovanými trubkami. Projektování a montáž


Strana 6

ČSN 06 0320   Ohřívání užitkové vody. Navrhování a projektování

ČSN 06 1010    Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN 06 1213   Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Kamna na dřevěné piliny

ČSN 06 1310   Spotřebiče na kapalná paliva pro domácnost a turistiku. Všeobecné technické podmínky

ČSN EN 303-1    Kotle pro ústřední vytápění. Kotle s hořáky s ventilátorem. Část 1: Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení (07 5303)

ČSN EN 303-2    Kotle pro ústřední vytápění. Kotle s hořáky s ventilátorem. Část 2: Zvláštní požadavky pro kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva (07 5303)

ČSN EN 304   Kotle pro ústřední vytápění. Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva (07 5304)

ČSN EN 297   Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B11    a B11BS       s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW (07 5397)

ČSN 12 7010    Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení

ČSN 30 0024   Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních pojmů

ČSN 30 0033   Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu

ČSN 33 0010   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

ČSN EN 60529   Stupně ochrany krytem (krytí-IP kód) (33 0330)

ČSN 33 2130   Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2135-1     Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody v jednoúčelových zařízeních, objektech a místnostech. Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách (neq IEC 364-7-701)

ČSN 33 2140   Elektrotechnické předpisy. Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely

ČSN 33 2180   Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2410   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v kinech

ČSN 33 2420    Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely

ČSN 34 1410   Elektrická zařízení v podzemí

ČSN 36 1313   Elektrické spotřebiče pro domácnost. Sporáky a vařiče. Metody funkčních zkoušek

ČSN 38 6417   Regulační stanice plynu

ČSN 38 6460   Předpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách

ČSN 65 0201   Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

ČSN 73 0540-2   Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky

ČSN 73 0540-4   Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0818   Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0821   Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0824   Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

ČSN 73 0825   Požárně technické vlastnosti hmot. Třídy požárního nebezpečí skladovaných materiálů

ČSN 73 0831   Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833   Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0835   Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení

ČSN 73 0837   Požární bezpečnost staveb. Jednotlivé a řadové garáze

ČSN 73 0838   Požární bezpečnost staveb. Hromadné garáže


Strana 7

ČSN 73 0839     Požární bezpečnost staveb. Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot

ČSN 73 0842   Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu

ČSN 73 0843   Požární bezpečnost staveb. Objekty spojů

ČSN 73 0844   Požární bezpečnost staveb. Sklady

ČSN 73 0851   Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí

ČSN 73 0852   Požární bezpečnost staveb. Stanovení požární odolnosti požárních uzávěrů

ČSN 73 0855   Stanovení požární odolnosti obvodových stěn

ČSN 73 0856   Stanovení požární odolnosti zavěšených podhledů

ČSN 73 0857    Požární bezpečnost staveb. Stanovení požární odolnosti vzduchotechnického potrubí (eqv ISO 6944)

ČSN 73 0861   Požární bezpečnost staveb. Zkoušení hořlavosti stavebních hmot. Nehořlavé hmoty

ČSN 73 0872   Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 4301   Obytné budovy

ČSN 73 6057   Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení

ČSN 73 6058   Hromadné garáže. Základní ustanovení

ČSN 73 6059    Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení

ČSN 84 0051   Názvosloví prostředí s nebezpečím výbuchu v místnostech pro lékařské účely

 

Souvisící zákony

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 91/1995 Sb.) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav v Brně, SZ 202, IČO 001490, Drahoslav Svoboda, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Tříska


Strana 8

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví technické požadavky na požární bezpečnost pro instalaci, navrhování a montáž tepelných zařízení ve stavbách trvalých i dočasných a v silničních vozidlech. Stanoví také zkušební podmínky a zkušební metody pro určování bezpečných vzdáleností tepelných zařízení od povrchů hořlavých hmot a požadavky na technickou dokumentaci z hlediska požární bezpečnosti.

Tato norma se vztahuje na následující tepelná zařízení:

        - lokální spotřebič1) určený k vaření, ohřevu vody a k vytápění;

        -   zdroj tepla s jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW určený pro ústřední vytápění, popř.

        ústřední ohřev užitkové vody;

        - rozvodné a teplosměnné části otopné soustavy ústředního vytápění1) , včetně otopné soustavy

        s teplovzdušnými jednotkami podle ČSN 06 0310;

        - včetně kouřovodu do 1,5 m délky.

Tato norma neplatí pro:

        - instalaci tepelných zařízení v železničních kolejových vozech;

        - instalaci spotřebičů na vnitrostátních plavidlech, pro kterou platí ČSN 32 5700;

        - ruční spotřebiče, jako jsou např. žehličky, ohřívací a ožehovací přístroje, páječky, lampy a jiné.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz