Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.10                                                                                                                               Prosinec 1997

Oceli k zušlechťování -
Část 3: Technické dodací podmínky
pro bórové oceli

ČSN
EN 10083-3

42 0933

 

Quenched and tempered steels - Part 3: Technical delivery conditions for boron steels

Aciers pour trempe et revenu - Partie 3: Conditions techniques de livraison des aciers au bore

Vergütungsstähle - Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Borstähle

Tato norma je identická s evropskou normou EN 10083-3:1995. Evropská norma EN 10083-3:1995 má status české technické normy.

This standard is identical with the European Standard EN 10083-3:1995. The European Standard EN 10083-3:1995 has the status a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 10083-3 (42 0933) z března 1997.

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1997                                                                                                                                          26552

 


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10083-3:1995 do soustavy norem ČSN.

Zatímco ČSN EN 10083-3 z března 1997 převzala EN 10083-3:1995 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

EN 10003-1 zavedena v ČSN EN 10003-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda (42 0359)

EURONORM 18 nezavedena

EURONORM 23 nezavedena

EURONORM 103 nezavedena

EURONORM 104 nezavedena

EN 10020 zavedena v ČSN EN 10020 Definice a rozdělení ocelí (42 0002)

EN 10021   zavedena v ČSN EN 10021 Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky (42 0905)

EN 10052 zavedena v ČSN EN 10052 Terminologie tepelného zpracování železných výrobků (42 0004)

EN 10079 zavedena v ČSN EN 10079 Hutnictví železa - Definice ocelových výrobků (42 0044)

EN 10109-1  zavedena v ČSN EN 10109-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti - Část 1: Zkouška podle Rockwella (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (42 0360)

EN 10163-2  zavedena v ČSN EN 10163-2 Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 2: Plechy a široká ocel (42 0017)

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly (42 0009)

EN 10221  zavedena v ČSN EN 10221 Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla - Technické dodací podmínky (42 0019)

DIN 50602 nezavedena

NF A 04-106 nezavedena

SS 11 11 16 nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: NORTECH Praha 6, IČO 62902431, Ing. Věra Sulkiewiczová, Marie Váchalová, prom. chem.

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková

 


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                            EN 10083-3
EUROPEAN STANDARD                                                                                   
Září 1995
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.10

Deskriptory: iron- and steel products, hot rolled products, metal bars, metal plates, steel strips, strips, quenching (cooling), tempering, designation, specifications, delivery condition, surface condition, grades:quality, chemical composition, inspection, tests, marking

Oceli k zušlechťování -
Část 3: Technické dodací podmínky pro bórové oceli

Quenched and tempered steels -
Part 3: Technical delivery conditions for boron steels

 

Aciers pour trempe et revenu - Partie 3: Conditions techniques de livraison des aciers au bore

Vergütungsstähle - Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Borstähle

 

Tato evropská norma byla CEN schválena 1995-04-24. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

 

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva................................................................................................................................................................................. 5

1         Předmět normy.............................................................................................................................................................. 5

2         Normativní odkazy......................................................................................................................................................... 6

 

3         Definice........................................................................................................................................................................... 6

3.1      Bórové oceli k zušlechťování...................................................................................................................................... 6

3.2      Druhy výrobků................................................................................................................................................................ 6

3.3      Druhy tepelného zpracování....................................................................................................................................... 7

3.4      Nelegovaná a legovaná ocel...................................................................................................................................... 7

 

4         Označování a objednávání.......................................................................................................................................... 7

 

5         Požadavky....................................................................................................................................................................... 7

5.1      Způsob výroby................................................................................................................................................................ 7

5.2      Chemické složení, prokalitelnost a mechanické vlastnosti................................................................................. 8

5.3      Střihatelnost předvalků a tyčí...................................................................................................................................... 8

5.4      Struktura......................................................................................................................................................................... 8

5.5      Vnitřní jakost.................................................................................................................................................................. 8

5.6      Jakost povrchu.............................................................................................................................................................. 8

5.7      Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru................................................................................................ 9

5.8      Dodávání podle taveb.................................................................................................................................................. 9

 

6         Zkoušení a shoda výrobků s požadavky................................................................................................................... 9

6.1      Druhy zkoušení a dokumentů kontroly...................................................................................................................... 9

6.2      Specifická kontrola a zkoušení................................................................................................................................... 9

 

7         Značení......................................................................................................................................................................... 10

Příloha A (normativní)

Dodatečné nebo zvláštní požadavky.................................................................................................................................. 21

Příloha B (informativní)

Přehled norem pro obdobné druhy oceli.......................................................................................................................... 22

Příloha C (informativní)

Souvisící rozměrové normy pro výrobky podle této evropské normy............................................................................ 23

Příloha D (normativní)

Stanovení obsahu nekovových vměstků............................................................................................................................ 24

Příloha E (informativní)

Informativní údaje pro maximální průměr při určité tvrdosti jádra................................................................................ 25


Strana 5

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována ECISS/TC 23 "Oceli k tepelnému zpracování, legované oceli a oceli automatové - Normy jakosti" , jejíž sekretariát vede DIN.

Při založení Evropské komise pro normalizaci železa a oceli (ECISS) a stanovení pracovního programu ECISS byla technická komise TC 23 pověřena nahradit EURONORM 83-70 "Oceli k zušlechťování. Předpisy jakosti" evropskou normou.

V rámci prací na EN 10083 Oceli k zušlechťování - Část 1: Technické dodací podmínky pro ušlechtilé oceli - a Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované jakostní oceli - bylo rozhodnuto vypracovat jako část 3 EN 10083 normu pro bórové oceli k zušlechťování.

Pro oceli podle EN 10083-3 neexistují v současné době žádné podklady pro mechanické vlastnosti v zušlechtěném stavu. Je tedy nutné, aby uživatelé odpovídající podklady shromažďovali, aby bylo možné příslušné požadavky do příštího vydání EN 10083-3 zahrnout.

ECISS/TC 23 projevila souhlas se zveřejněním evropské normy na svém zasedání konaném 21. a 22. října 1992. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci Finska, Francie, Itálie, Německa, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Této evropské normě bude nejpozději do února 1997 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do února 1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

 

1.1 Tato evropská norma stanoví technické dodací podmínky pro

- předvalky tvářené za tepla, např. bloky, bramy, sochory (viz poznámky 3 a 4),

- tyče válcované (viz poznámku 3),

- dráty válcované,

- ocel širokou,

- plechy a pásy válcované za tepla,

- výkovky volné a zápustkové (viz poznámku 3)

z bórových ocelí k zušlechťování uvedených v tabulce 3 (viz poznámku 5), z nichž se výrobky různého tvaru dodávají v jednom ze stavů tepelného zpracování uvedených v řádcích 2 a 3 tabulky 1 a v jednom z provedení povrchů uvedených v tabulce 2 pro jednotlivé výrobky.

Oceli jsou obecně určeny k výrobě zušlechtěných nebo do bainitického stupně zpracovaných strojních součástí (viz poznámku 2).

Tato evropská norma neplatí pro oceli k pěchování za studena.

 

POZNÁMKA 1 - EURONORM a evropské normy na obdobné druhy ocelí jsou uvedeny v příloze B.

 

POZNÁMKA 2 - Z důvodů zjednodušení je pojem "zušlechtěno" , pokud není uvedeno jinak, používán dále také pro stav "bainitizováno při izotermické výdrži" .

 

POZNÁMKA 3 - Volně kované předvalky (bloky, bramy, sochory atd.) a volně kované tyče jsou zahrnuty dále pod pojmy "předvalky" a "tyče" a nikoliv pod pojmem "výkovky volně a zápustkově kované" .

 

POZNÁMKA 4 - Při objednávání netvářených kontinuálně odlévaných předvalků je nutné uzavřít zvláštní dohody.

 

POZNÁMKA 5 - Podle EN 10020 jsou oceli uvedené v této evropské normě oceli ušlechtilé legované.

 

1.2  Ve zvláštních případech mohou být při objednávání dohodnuty odchylky od těchto technických dodacích podmínek nebo dodatky k nim (viz přílohu A).


Strana 6

 

1.3 Dodatečně platí k údajům této evropské normy, pokud není dále uvedeno jinak, všeobecné technické dodací podmínky podle EN 10021.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz