Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35. 100. 00                                                                                                                                                       Prosinec 1997

Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily AMH1n - Systémy manipulace se zprávami - Společné zpracování zpráv

Část 2: Specifikace ROSE, RTSE, ACSE, prezentační protokol a relační protokol pro použití službou MHS

ČSN

EN ISP 10611-2

36 9911

idt ISO/IEC ISP 10611-2: 1994

Information technology - International Standardized Profiles AMH1n - Message Handling Systems - Common Messaging Part 2: Specification of ROSE, RTSE, ACSE, Presentation and Session Protocols for use by MHS

Technologies de l'information - Profils normalisés internationaux AMH1n - Systèmes de messagerie - Messagerie commune - Partie 2: Spécification de protocoles de session et de présentation ROSE, RTSE, ACSE pour l'emploi par MHS

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISP 10611-2: 1996. Evropská norma EN ISP 10611-2: 1996 má status české technické normy.

This standard is Czech version of the European Standard EN ISP 10611-2: 1996. The European Standard EN ISP 10611-2: 1996 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISP 10611-2 (36 9911) Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily AMH1n - Systémy manipulace se zprávami- Společné zpracování zpráv - Část 2: Specifikace ROSE, RTSE, ACSE, prezentační a relační protokoly pro použití MHS z prosince 1996.

© Český normalizační institut, 1997

26556


ČSN EN ISP 10611-2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISP 10611-2: 1996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISP 10611-2 Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily AMH1n - Systémy manipulace se zprávami - Společné zpracování zpráv - Část 2: Specifikace ROSE, RTSE, ACSE, prezentační a relační protokoly pro použití MHS z prosince 1996 převzala EN ISP 10611-2: 1996 schválením к přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ISO/IEC 9066-2: 1989 zavedena v ČSN ISO/IEC 9066-2 Systémy zpracování informací - Textová komunikace - Spolehlivý přenos - Část 2: Specifikace protokolu (36 9681)

ISO/IEC 9072-2: 1989 zavedena v ČSN ISO/IEC 9072-2 Systémy zpracování informací - Textová komunikace - Dálkové operace - Část 2: Specifikace protokolu (36 9684)

ISO/IEC TR 10000-1: 1992 nezavedena, nahrazena ISO/IEC TR 10000-1: 1995 zavedenou v ČSN ISO/IEC TR 10000-1 Informační technologie - Základní struktura a taxonomie mezinárodně normalizovaných profilů - Část 1: Obecné principy a základní struktura dokumentace (36 9900)

ISO/IEC TR 10000-2: 1992 nezavedena, nahrazena ISO/IEC TR 10000-2: 1995 zavedenou v ČSN ISO/IEC TR 10000-2 Informační technologie - Základní struktura a taxonomie mezinárodně normalizovaných profilů - Část 2: Principy a taxonomie profilů OSI (36 9900)

ISO/IEC 10021-6: 1990 zavedena v ČSN ISO/IEC 10021-6 Informační technika - Textová komunikace Zprávově orientované systémy výměny textů (MOTIS) - Část 6: Specifikace protokolů (36 9656)

ISO/IEC ISP 10611-1: 1994 zavedena v ČSN EN ISP 10611-1 Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily AMH1n - Systémy zpracování zpráv - Společné zpracování zpráv - Část 1: Podpora služby MHS (36 9911)

ISO/IEC ISP 11188-1 zavedena v ČSN EN ISP 11188-1 Informační technologie - Mezinárodně normalizovaný profil - Společné požadavky na vyšší vrstvy - Část 1: Požadavky na základní služby orientované na spojení (36 9918)

Doporučení CCITT X. 248(1992), X. 249(1992).

Doporučení CCITT jsou dostupná v Technickém a zkušebním ústavu telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4.

Informativní údaje z ISO/IEC ISP 10611-2: 1994

V oblasti informační technologie ustavily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Navíc pro vývoj mezinárodních norem vytvořila ISO/IEC JTC 1 speciální skupinu zabývající se funkční normalizací pro vypracování mezinárodně normalizovaných profilů.

Mezinárodně normalizovaný profil je mezinárodně schválený harmonizovaný dokument, který identifikuje normu nebo skupinu norem společně s volitelnými možnostmi a parametry nezbytnými к provádění funkce nebo souboru funkcí.

Návrhy mezinárodně normalizovaných profilů se rozesílají národním organizacím к hlasování. Vydání mezinárodně normalizovaného profilu vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodně normalizovaný profil ISO/IEC ISP 10611-2 byl připraven za spolupráce

-  se sekcí OSI pro Asii-Oceánii (Asia-Oceania Workshop (AOW));

-   s Evropskou sekcí pro otevřené systémy (European Workshop for Open Systems (EWOS)) [spolu s Evropským ústavem pro telekomunikační normy (ETSI)];

-  se sekcí implementátorů OSE (Open Systems Environment Implementors' Workshop (OIW)).

ISO/IEC ISP 10611 se skládá z následujících částí pod obecným názvem Informační technologie Mezinárodně normalizované profily AMH1n - Systémy zpracování zpráv - Společné zpracování zpráv:

-   Část 1: Podpora služby MHS

2


ČSN EN ISP 10611-2

-   Část 2: Specifikace ROSE, RTSE, ACSE, prezentační protokol a relační protokol pro použití službou MHS

-  Část 3: AMH11 - Transfer zprávy (P1)

-  Část 4: AMH12 - Přístup MTS (P3)

-  Část 5: AMH13 - Přístup MS (P7)

Přílohy А а В а С tvoří nedílnou část této části ISO/IEC ISP 10611.

Tato norma obsahuje národní přílohu se seznamem pojmů a jejich překladů.

Vypracování normy

Zpracovatel: TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r. o., IČO 41194403, Ing. Zdeněk Hradečný Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natálie Mišeková

3


ČSN EN ISP 10611-2

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN ISP 10611-2

Leden 1996

ICS 35. 100. 00

Deskriptory: data processing, information interchange, messages, electronic messaging, message handling systems, communication procedure, control procedures, presentation, protocols.

Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily AMH1n - Systémy zpracování zpráv Společné zpracování zpráv - Část 2: Specifikace ROSE, RTSE, ACSE, prezentační protokol

a relační protokol pro použití službou MHS (ISO/IEC ISP 10611-2: 1994)

Information technology - International Standardized

Profiles AMH1n - Message Handling Systems -

Common Messaging - Part 2: Specification of

ROSE, RTSE, ACSE, Presentation and Session

Protocols for use by MHS

(ISO/IEC ISP 10611-2: 1994)

Technologies de l'information - Profil normalisés internationaux AMH1n - Systèmes de messagerie - Messagerie commune - Partie 2: Spécification de protocoles de session et de présentation ROSE, RTSE, ACSE pour l'emploi par MHS (ISO/IEC ISP 10611-2: 1994)

Tato evropská norma byla schválena CEN 4. 10. 1995. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Evropské normy existují ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, В-1050 Brussels

5


ČSN EN ISP 10611-2

Předmluva

Text této mezinárodní normy vypracovaný společnou technickou komisí Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) ISO/IEC/JTC 1 "Informační technologie" byl technickým výborem CEN převzat jako mezinárodní norma.

Této evropské normě se nejpozději do července 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením к přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do července 1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou к přijetí této evropské normy zavázány následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO/IEC ISP 10611-2: 1994 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

V současné době existuje tato norma pouze v angličtině. Obsah

Strana

Úvod..........................................................................................................................................................................      6

1    Předmět normy...................................................................................................................................................      7

2   Normativní odkazy..............................................................................................................................................      8

3   Definice...............................................................................................................................................................      9

4   Zkratky................................................................................................................................................................      9

5   Shoda..................................................................................................................................................................      9

6   Prvek služby dálkových operací (ROSE)............................................................................................................     10

7   Prvek služby spolehlivého transferu (RTSE)......................................................................................................     10

8   Prvek služby řízení asociace (ACSE).................................................................................................................     11

9   Prezentační vrstva..............................................................................................................................................     11

10 Relační vrstva.....................................................................................................................................................     11

Přílohy

A Seznam požadavků ISPICS - Specifické požadavky horní vrstvy pro ACSE, prezentaci a relaci.......................     12

В Seznam požadavků ISPICS pro RTSE................................................................................................................     15

С Seznam požadavků ISPICS pro ROSE...............................................................................................................     17

Úvod

Tato část mezinárodně normalizovaného profilu ISO/IEC ISP 10611 je definována v kontextu funkční normalizace podle principů specifikovaných ISO/IEC TR 10000 "Struktura a klasifikace mezinárodně normalizovaných profilů". Kontext funkční normalizace tvoří jednu část z celkové oblasti normalizačních aktivit informační technologie (IT) vztahující se na základní normy, profily a registrační mechanismy. Profil definuje kombinaci základních norem, které společně vytvářejí specifickou jasně definovanou funkci IT. Profily normalizují používání volitelných možností a jiných odchylek základních norem a poskytují základ pro vývoj jednotných mezinárodně uznávaných zkoušek systémů.

Jednou z nejdůležitějších rolí pro ISP je sloužit (pomocí organizací jiných než ISO a IEC) jako základna pro vývoj mezinárodně uznávaných zkoušek a zkušebních středisek. Profily ISP nejsou vytvářeny proto, aby prostě "legitimizovaly" konkrétní výběr základních norem a volitelných částí, ale proto, aby podporovaly skutečnou stykovou provozuschopnost systému. Vývoj a všeobecné uznávání zkoušek založených na tomto a jiných ISP je rozhodující podmínkou úspěšné realizace tohoto záměru.

Text této části ISO/IEC ISP 10611 byl vyvinut v těsné spolupráci skupin expertů MHS tří regionálních pracovních středisek: Severoamerického střediska implementátorů OSE (OIW), Evropského střediska pro

6


ČSN EN ISP 10611-2

otevřené systémy (EWOS) (společně s odpovídající skupinou expertů Evropského institutu pro telekomunikační normy - ETSI) a střediska OSI pro Asii a Oceánii (AOW). Tato část ISO/IEC ISP 10611 je harmonizována mezi těmito třemi středisky a byla ratifikována plenárními shromážděními všech tří středisek.

1 Předmět normy

1. 1    Všeobecně

Tato část ISO/IEC ISP 10611 specifikuje, jak musí být к poskytování požadovaných funkcí vyšších vrstev OSI pro MHS použita norma prvku služby dálkových operací, prvku služby spolehlivého transferu, prvku služby řízení asociace, prezentační vrstvy a relační vrstvy (viz též obrázek 1). Tyto specifikace jsou proto společnou základnou pro aplikační funkce společného zpracování zpráv, jak jsou definovány v ostatních částech ISO/IEC ISP 10611, a jsou rovněž společnou základnou pro mezinárodně normalizované profily závislé na typu obsahu pro MTS, které budou vyvinuty.

1. 2   Umístění v klasifikaci

Tato část ISO/IEC ISP 10611 je druhou částí, jako společný text, profilu ISP o více částech identifikovaného v ISO/IEC TR 10000-2 jako "AMH1, systémy zpracování zpráv - společné zpracování zpráv" (viz též ISO/IEC TR 10000-1, kapitolu 8. 2 definující profily ISP o více částech).

Tato část ISO/IEC ISP 10611 sama o sobě nespecifikuje žádné profily.

1. 3   Scénář

Použitý model je jedním ze dvou koncových systémů uskutečňujících koncovou asociaci užitím jednoho nebo obou prvků RTSE a ROSE a prvku ACSE, prezentační a relační služby a protokolu (viz obrázek 1).

Obrázek 1 - Model podpůrných vrstev

Služby a protokoly vyšší vrstvy OSI к podpoře funkcí systému zpracování zpráv, na které se vztahuje soubor profilů AMH1, jsou specifikovány v souboru norem identifikovaných v tabulce 1.

Tabulka 1 - Model profilu АМН

Aplikační vrstva

MHS

ISO/IEC 10021-6

ROSE

ISO/IEC 9072-2

RTSE

ISO/IEC 9066-2

ACSE

viz ISO/IEC ISP 11188-1

Prezentační vrstva

viz ISO/IEC ISP 11188-1

Relační vrstva

viz ISO/IEC ISP 11188-1

7

Zdroj: www.cni.cz