Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

29.040.10;77.140.50

Prosinec 1997

Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z legovaných ocelí dodávané bez závěrečného žíhání

ČSN EN 10165


42 0237

 

 

 

Cold rolled electrical alloyed steel sheet and strip delivered in the semi-processed state

Tôles magnétiques en acier allié laminées à froid et livrées à l'état semi-fini

Kaltgewalztes Elektroblech und -band aus legierten Stählen im nicht schlußgeglühten Zustand

 

Tato norma je identická s evropskou normou EN 10165:1995. Evropská norma EN 10165:1995 má status české technické normy.

 

This standard is identical with the European Standard EN 10165:1995. The European Standard EN 10165:1995 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma nahrazuje ČSN EN 10165 (42 0237) z března 1997.

 

© Český normalizační institut, 1997
26580


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

 

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10165:1995 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10165 z března 1997 převzala EN 10165:1995 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

 

IEC 50(121) dosud nezavedena

 

IEC 50(221) dosud nezavedena

 

IEC 404-1 zavedena v ČSN IEC 404-1 Magnetické materiály - Část 1: Klasifikace (34 5810)

 

IEC 404-2 dosud nezavedena

 

IEC 404-3 dosud nezavedena

 

EN 10020 zavedena v ČSN EN 10020 Definice a rozdělení ocelí (42 0002)

 

EN 10021 zavedena v ČSN EN 10021 Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky (42 0905)

 

EN 10027-1 zavedena v ČSN EN 10027-1 Systémy označování ocelí - Část 1: Systém zkráceného označování - Základní symboly (42 0011)

 

EN 10027-2 zavedena v ČSN EN 10027-2 Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování (42 0012)

 

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly (42 0009)

 

EN 10251 dosud nezavedena

 

EURONORM 118 *) nezavedena

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: NORTECH Praha 6, IČO 62902431, Ing. Věra Sulkiewiczová

 

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková

 

*) Odpovídá ČSN 34 5887.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 10165


 

Prosinec 1995

 

ICS 29.040.10;77.140.50

 

Deskriptory: cold rolled products, metal plates, magnetic alloys, magnetic circuits, alloyed steels, delivery conditions, classifications, designation, magnetic properties, geometric characteristics, physical properties, acceptance tests, quality, test

 

Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované

za studena z legovaných ocelí

dodávané bez závěrečného žíhání

 

Cold rolled electrical alloyed steel

sheet and strip delivered

in the semi-processed state

 

Tôles magnétiques en acier allié laminées

a froid et livrées à l'état semi-fini

 

Kaltgewalztes Elektroblech und -band

aus legierten Stählen im nicht

schlußgeglühten Zustand

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-11-23. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

6

4

Třídění

6

5

Označování

6

6

Všeobecné požadavky

6

6.1

Způsob výroby

6

6.2

Způsob dodávání

6

6.3

Dodací podmínky

7

6.4

Stav povrchu

7

6.5

Vhodnost ke stříhání

7

7

Technické podmínky

7

7.1

Magnetické vlastnosti

7

7.2

Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

8

7.3

Technologické vlastnosti

9

8

Kontrola a zkoušení

9

8.1

Všeobecně

9

8.2

Odběr vzorků

9

8.3

Příprava vzorků

9

8.4

Zkušební metody

10

8.5

Opakovací zkoušky

10

9

Způsob značení a balení

10

10

Reklamace

11

11

Údaje pro objednávku

11

Příloha A (informativní)

Magnetické vlastnosti, které se nepředepisují

12

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí ECISS/TC 24 - „Plechy a pásy pro elektrotechniku - Jakosti, rozměry, úchylky a specifická zkoušení", jejíž sekretariát vede AFNOR.

 

Této evropské normě bude nejpozději do června 1996 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do června 1996.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Úvod

 

Závěrečné žíhání ocelových legovaných plechů a pásů pro elektrotechniku válcovaných za studena, dodávaných v polozpracovaném stavu, provádí odběratel. Pozornost musí být věnována vlivu tohoto zpracování na vlastnosti materiálu.

 

Z toho důvodu magnetické vlastnosti z tabulky 2 platí pro referenční stav po odpovídajícím tepelném zpracování. To zaručuje, že tyto vlastnosti jsou obvykle ekvivalentní k předepsaným. Důležité je, aby průmyslové zpracování u odběratele odpovídalo tomu, které je definováno referenčním stavem (viz 7.1.1).


Strana 5

1 Předmět normy

 

Tato evropská norma stanoví jakosti ocelových legovaných1) plechů a pásů válcovaných za studena, se jmenovitou tloušťkou 0,50 mm a 0,65 mm, izotropních, určených pro elektrotechniku, dodávaných v polozpracovaném stavu, tj. bez závěrečného žíhání. Dále stanoví všeobecné požadavky, požadavky na magnetické vlastnosti, tvar a tolerance tvaru, technologické vlastnosti a kontrolní a zkušební postupy.

 

Tato  evropská norma platí pro materiály určené na výrobu magnetických obvodů.

 

Tyto magnetické materiály odpovídají třídě C21 podle IEC 404-1.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz