Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.30

Prosinec 1997

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové
nádoby a zařízení - Část 4: Oceli
legované niklem se zaručenými
vlastnostmi při nízkých teplotách

ČSN
EN 10 028-4

42 0940

 

 

 

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 4: Nickel alloy steels with specified low temperature properties

Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 4: Aciers alliés au nickel avec propriétés spécifiées à basse température

Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen - Teil 4: Nickellegierte kaltzähe Stähle

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10028-4:1994. Evropská norma EN 10028-4:1994 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10028-4:1994. The European Standard EN 10028:1994 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 10028-4 (42 0940) z března 1997.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26592


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10028-4:1994 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10028-4 z března 1997 převzala EN 10028-4:1994 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

EN 10020 zavedena v ČSN EN 10020 Definice a rozdělení ocelí (42 0002)

EN 10028-1 zavedena v ČSN EN 10028-1 Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky (42 0937)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Vítkovice, a. s., Ostrava, IČO 45193070, Ing. Karel Rechtenberg

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

ČSN EN 10028-4

EUROPEAN STANDARD

Září 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 669.15/24.018.41-41:621.642-98

 

Deskriptory: Iron and steel products, metal plates, steel strips, steel, alloy steels, nickel steels, pressure equipment, low temperature steels, delivery condition, chemical composition, mechanical properties, heat treatment, tables (data)

 

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 4: Oceli legované niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

 

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 4: Nickel alloy steels with specified low temperature properties

Produits plats en aciers pour appareils à pression - Partie 4: Aciers alliés au nickel avec propertiétés spécifiées à basse température

Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen - Teil 4: Nickellegierte kaltzähe Stähle

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-09-16. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

5

4

Rozměry a mezní úchylky rozměrů

5

5

Výpočet hmotnosti

5

6

Označování a objednávání

5

7

Rozdělení ocelí

5

8

Požadavky

5

8.1

Způsob výroby oceli

5

8.2

Dodávaný stav

6

8.3

Chemické složení

6

8.4

Mechanické vlastnosti

6

8.5

Jakost povrchu

6

8.6

Vnitřní jakost

6

9

Zkoušení

6

9.1

Druh a obsah dokumentů kontroly

6

9.2

Výběr zkoušek

6

9.3

Rozsah zkoušení

6

9.4

Odběr a příprava zkušebních vzorků

6

9.5

Postup zkoušení

6

9.6

Opakovací zkoušky

7

10

Značení

7

Příloha A (informativní) Pokyny pro tepelné zpracování

11

 

POZNÁMKA - Články označené dvěma hvězdičkami (**) obsahují údaje, které mohou být při objednávání dohodnuty.

 

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí ECISS/TC 22 - „Oceli pro tlakové nádoby. Normy jakosti", jejíž sekretariát vede AFNOR.

V rámci pracovního programu ECISS (Evropské komise pro normalizaci železa a oceli) byla technická komise TC 22 pověřena, aby přepracovala a evropskou normou nahradila EURONORM 28-85 „Plechy a pásy ze žáropevné oceli. Technické dodací podmínky" a (pokud je to vhodné pro výrobu tlakových nádob) EURONORM 113-72 „Svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli".

Technická komise ECISS/TC 22 přijala tento dokument na svém zasedání konaném od 10. do 12. července 1990 a rozhodla se zahrnout do tohoto dokumentu rovněž EURONORM 129-76 „Plechy a pásy z niklové oceli pro použití při nízkých teplotách - Jakostní požadavky". Na svém zasedání konaném 17. a 18. ledna 1991 se technická komise TC 22 rozhodla použít normu ISO/DIS 9328-3:1990 „Plechy a pásy z oceli pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 3: Oceli legované niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách", jako základ pro evropskou normu a pro začátek ji vydat jako návrh prEN 10028-4.

Této evropské normě bude nejpozději do března 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do března 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 5

1   Předmět normy

 

1.1 Tato část 4 EN 10028 stanoví požadavky na ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení, vyrobené z ocelí legovaných niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách, uvedených v tabulce 1.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz