Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160.40

Prosinec 1997

Svary u oceli -
Kalibrační měrka č. 2 pro zkoušení
svarů ultrazvukem

ČSN
EN 27 963

35 6886

 

 

 

Welds in steel - Calibration block No. 2 for ultrasonic examination of welds

Soudures sur acier - Bloc d'étallonage no 2 pour l'examen par ultrasons des soudures

Schweißverbindungen in Stahl - Kalibrierkörper Nr. 2 zur Ultraschallprüfung von Schweißverbindungen

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 27963:1992. Evropská norma EN 27963:1992 má status české technické normy.

This standard is Czech version of the European Standard EN 27963:1992. The European Standard EN 27963:1992 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 27963 (35 6886) z března 1997.

Upozornění: Normou ČSN EN 27963 z března 1997 je s platností od 1. dubna zrušena ČSN 35 6886 Zkoušení materiálu a výrobků ultrazvukem. Kontrolní měrka K 2 z 1970-08-05.

 

© Český normalizační institut, 1997
26603


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 27963:1992 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN   března 1997 převzala EN 27963:1992 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

ISO 468 zavedena v ČSN ISO 468 Drsnosť povrchu - Parametre, ich hodnoty a všeobecné pravidlá stanovenia špecifikácií (01 4451)

ISO 2400  zavedena v ČSN ISO 2400 Nedestruktivní zkoušení - Svary v oceli - Kontrolní měrka pro kalibraci ultrazvukových zkušebních zařízení (35 6885)

ISO 2604/4 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: J. Dvořák, Echo-Test, IČO 1887074

Technická normalizační komise: TNK 80 Nedestruktivní zkoušení kovů

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Libuše Sedláková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 27963

EUROPEAN STANDARD

Duben 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.791.053:669.14:620.179.16

Deskriptory: steels, welding, welded joints, ultrasonic tests, calibration, reference sample, dimensions

 

Svary u oceli - Kalibrační měrka č. 2 pro zkoušení svarů ultrazvukem (ISO 7963:1985)

 

Welds in steel - Calibration block No. 2 for ultrasonic examination of welds (ISO 7963:1985)

Soudures sur acier - Bloc d'étallonage no 2 pour l'examen par ultrasons des soudures

Schweißverbindungen in Stahl - Kalibrierkörper Nr. 2 zur Ultraschallprüfung von Schweißverbindungen

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1992-03-27. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

V roce 1990 byla norma ISO 7963:1985 předložena k primárnímu dotazníkovému hlasování CEN.

Na základě kladného výsledku tohoto postupu odsouhlasila Technická komise CEN předání ISO 7963:1985 bez změn k formálnímu hlasování. Výsledek formálního hlasování byl kladný.

Národní normy shodné s touto evropskou normou musí být uveřejněny nejpozději do 1992-10-31 a národní normy, které jsou v rozporu s evropskou normou, musí být nejpozději do 1992-10-31 zrušeny.

Podle společných pravidel CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 7963:1985 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

Úvod

 

Tato kalibrační měrka se liší velikostí a tvarem od měrky popsané v ISO 2400.

Je mnohem menší a proto lehčí a její geometrie je jednodušší. Nenabízí tolik možností jako větší měrka;

zejména není vhodná pro celkovou kontrolu ultrazvukového defektoskopu.

Jednoduchá manipulace umožňuje během zkoušení ultrazvukem pravidelně kontrolovat nastavení časové základny a citlivost ultrazvukového defektoskopu. Kromě toho je vhodná pro kontrolu úhlu lomu a bodu výstupu miniaturních úhlových sond.

 

1 Předmět normy a oblast použití

 

Tato norma určuje rozměry, druh oceli a postupy použití měrky č. 2 pro kalibraci ultrazvukových defektoskopů při zkoušení svarů u oceli.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz