Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.40

Leden 1998

Pojízdné kontejnery na odpady
Část 5: Požadavky na provedení a zkušební
postupy

ČSN
EN 84 0-5

26 9381

 

 

 

Mobile waste Containers - Part 5: Performance requirements and test methods

Conteneurs roulants à  déchets - Partie 5: Exigences de performance et méthodes d'essais

Fahrbare Abfallsammelbehälter - Teil 5: Anforderungen an die Ausführung und Prüfverfahren

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 840-5:1997. Evropská norma EN 840-5:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 840-5:1997. The European Standard EN 840-5:1997 has the Status of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 1997
26673


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 840-1  zavedena v ČSN EN 840-1 Pojízdné kontejnery na odpady - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemu od 80 l do 390 l pro hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení (26 9381)

EN 840-2 zavedena v ČSN EN 840-2 Pojízdné kontejnery na odpady - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemu od 500 l do 1 200 l s výklopným(mi) víkem(víky) pro čepové a/nebo hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení (26 9381)

EN 840-3 zavedena v ČSN EN 840-3 Pojízdné kontejnery na odpady - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemu od 770 l do 1 300 l s výsuvným(mi) víkem(víky) pro čepové a/nebo hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení (26 9381)

EN 840-4 zavedena v ČSN EN 840-4 Pojízdné kontejnery na odpady - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemu od 750 l do 1 700 l s výklopným(mi) víkem(víky) pro široké čepové vyprazdňovací zařízení nebo závěsné vyprazdňovací zařízení ozn. BG a/nebo pro široké hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení (26 9381)

EN 840-6  zavedena v ČSN EN 840-6 Pojízdné kontejnery na odpady - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví (26 9381)

prEN 1029 dosud nezavedena

prEN 1501-1 dosud nezavedena

ISO 2081 zavedena v ČSN ISO 2081 Kovové povlaky. Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku na železe nebo oceli (03 8511).

 

Souvisící normy

ČSN ISO 830 Kontejnery. Terminologie (26 9007)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: MSB LOGISTK, s. r. o. IČO 41695844, Jaroslav Klouda

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 840-5

EUROPEAN STANDARD

Únor 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 13.030.40

Deskriptory: handling equipment, travelling containers, freight containers, collecting, wastes, tests, testing, conditions

 

Pojízdné kontejnery na odpady - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební postupy

 

Mobile waste containers - Part 5: Performance requirements and test methods

Conteneurs roulants à déchets - Partie 5: Exigences de performance et méthodes d'essais

Fahrbare Abfallsammelbehälter - Teil 5: Anforderungen an die Ausführung und Prüfverfahren

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-01-16. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

5

2

Odkazy na normy

5

3

Definice

5

4

Zkoušení

5

5

Protokol ze zkoušky

13

Příloha A (normativní) Zařízení pro nárazovou zkoušku pádem koule na kontejnery se dvěma koly

14

Příloha B (normativní) Měření tahových sil

15

Příloha C (informativní) Sklon a zarážka pro nájezd na obrubník (zkouška kol)

16

Příloha D (informativní) Zkušební zařízení pro pádovou zkoušku z obrubníku

17

Příloha E (informativní) Zkušební zařízení pro nárazovou zkoušku na šikmé rovině

18

Příloha F (informativní) Zkouška na vliv povětrnostních podmínek

19

Příloha G (informativní) Odchylky A

20

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 183 „Hospodaření s odpadem" , jejímž sekretariátem je pověřen DIN.

Této evropské normě musí být nejpozději do srpna 1997 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do srpna 1997.

Tato evropská norma patří do skupiny norem EN 840 „Pojízdné kontejnery na odpady" , které mají následující části:

Část 1:  Pojízdné kontejnery na odpady - Kontejnery se dvěma koly a objemu od 80 l do 390 l pro hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení

Část 2:  Pojízdné kontejnery na odpady - Kontejnery se čtyřmi koly a objemu od 500 l do 1 200 l s výklopným(mi) víkem(víky) pro čepové a/nebo hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení

Část 3:  Pojízdné kontejnery na odpady - Kontejnery se čtyřmi koly a objemu od 770 l do 1 300 l s posuvným(mi) víkem(víky) pro čepové a/nebo hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení

Část 4:  Pojízdné kontejnery na odpady - Kontejnery se čtyřmi koly a objemu od 750 l do 1 700 l s výklopným(mi) víkem(víky) pro široké čepové vyprazdňovací zařízení nebo široké závěsné vyprazdňovací zařízení typu BG a/nebo pro široké hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení

Část 5:  Pojízdné kontejnery na odpady - Požadavky na provedení a zkušební metody

Část 6:  Pojízdné kontejnery na odpady - Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 5

1 Předmět normy

 

Tato část EN 840 stanoví zkušební metody pro pojízdné kontejnery na odpady podle EN 840-1 až EN 840-4. Určuje též požadavkové stupně, které musí být dosaženy během zkoušky nebo po ní.

Tato evropská norma platí pro pojízdné kontejnery na odpady s jmenovitým objemem od 80 l do 1 700 l.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz