Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 534.1.08:612.014.45

Listopad 1992

VIBRACE PŮSOBÍCÍ NA ČLOVĚKA -
MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE

ČSN
ISO 8041

364 806

 

 

 

Human response to vibration - Measuring instrumentation

Réponse des individus aux vibrations - Appareillage de mesure

Schwingungen, die auf Menschen einwirken - Messgeräte

 

Tato norma obsahuje ISO 8041:1990.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 266, dosud nezavedena,

ISO 1683, dosud nezavedena,

ISO 2041, dosud nezavedena,

ISO 2631-1, dosud nezavedena,

ISO 2631-2, dosud nezavedena,

ISO 2631-3, dosud nezavedena,

ISO 5347-0, dosud nezavedena,

ISO 5348, dosud nezavedena,

ISO 5349, dosud nezavedena,

ISO 5805, dosud nezavedena,

ISO 8042, dosud nezavedena,

IEC 225, dosud nezavedena.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: COB.G/vibrace, EQB/lidské tělo, COB.I/frekvence, BL/BY/zkoušení, BCB/BCD/měřící přístroje, BNG.T/vibrační zkoušení

 

Vypracování normy

Zpracovatel: J. E. S. Praha, IČO 12494372, Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jarmila Millerová

 

ÓFederální úřad pro normalizaci a měření
27055


Strana 2

VIBRACE PŮSOBÍCÍ NA ČLOVĚKA -

ISO 8041

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE

První vydání

1990-07-15


 

MDT 534.1.08:612.014.45

Deskriptory: vibration, human body, frequency responses, tests, vibration tests, test equipment, measuring

instruments.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 8041 byla připravena technickou komisí ISO/TC 108 Vibrace a rázy.

Přílohy A až D tvoří nedílnou část této mezinárodní normy.

 

Úvod

 

Pro složitost lidského vjemu vibrací není v současnosti možné navrhnout přístroj pro měření vibrací, který by udával výsledky, jež jsou pro všechny druhy vibrací absolutně porovnatelné s vibracemi, které jsou pozorovány člověkem. Za základ je však uvažováno normalizovat přístroje, kterými mohou být měřeny vibrace podle úzce definovaných podmínek tak, že výsledky získané uživateli takových přístrojů jsou uvnitř stanovených mezních odchylek vždy shodné. Přístroje stanovené v této normě pokrývají požadavky nejméně jedné z metod měření podle norem ISO 2631 a ISO 5349.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví přístroje podle metody měření vibrací, v daném kmitočtovém rozsahu, udané v ISO 2631-1 pro hodnocení vibrací v souladu s tím, jak jsou vnímány člověkem. Norma platí pro přístroje určené k měření místních vibrací přenášených na ruce a/nebo celkových vibrací. Pro další metody měření by měly být uvažovány normy ISO 2631 a ISO 5349.

Tato norma stanoví elektronické a vibrační zkoušky a zkoušky vlivu prostředí pro ověření souladu se stanovenými technickými požadavky (viz kapitola 4). Norma rovněž stanoví metodu kalibrace.

Účelem této normy je zajistit soulad a srovnatelnost výsledků a reprodukovatelnost měření provedených různými měřicími přístroji při využití dané metody měření.

Přístroj nebo sestava přístrojů může být provedena tak, že splňuje pouze základní požadavky pro měření místních vibrací přenášených na ruce nebo celkových vibrací za jistých podmínek, kupříkladu ve směru z, za předpokladu, že účel měření je jasně stanoven a případné požadavky této normy jsou splněny.

Při použití přístroje ke spektrální analýze musí být použity náležité charakteristiky filtrů (viz kapitola 4).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz