Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 623.443.002.3

Listopad 1992

PISTOLOVÉ
A REVOLVEROVÉ HLAVNĚ

ČSN 39 5045


 

 

 

The pistol and revolver barrels

Les canons des pistolets et revolvers

Pistolen- und Revolverläufe

 

Tato norma zapracovává jednotlivá usnesení C. I. P.*)

 

Národní předmluva

 

Citovaná norma

ČSN 05 5650 Tvrdé spájky. Technické dodacie predpisy

 

Souvisící normy

ČSN 39 5002 Civilní palné zbraně a střelivo. Názvosloví

ČSN 39 5003 Civilní palné zbraně

ČSN 39 5023 Minimální rozměry nábojových komor pro pistolové a revolverové náboje

ČSN 39 5123 Zbraně pro civilní potřebu, náboje. Rozměry pistolových a revolverových nábojů

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje norma ON 39 5045 ze 7. 10. 1983. Tím pozbývá platnost ON 39 5045 ze 7. 10.

1983 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla upravena podle podkladů C. I. P. a byly zapracovány údaje z těchto mezinárodních dokumentů.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: OD/zbraně, ODF/ruční zbraně, ODV/části zbraní, ZKH/výroba, BL/  BY/zkoušení

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká zbrojovka Uherský Brod, IČO 009 954, Jan Indra, Ing. Karel Strouhal

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dvořák

 

_______________

 

*) Commission Internationale Permanente pour l' epreuve des armes à feu portatives (Mezinárodní stálá komise pro  zkoušení ručních palných zbraní)

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
27256


Strana 2

1 Předmět  normy

Tato norma určuje způsob dělení a výrobu pistolových a revolverových hlavní a stanoví zkoušky a podmínky  pro ověřování dělených hlavní.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz