Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 669.2/.8-4.004.6

Září 1992

VADY HUTNÍCH PŘEDVÝROBKŮ
A VÝROBKŮ Z NEŽELEZNÝCH KOVŮ
A JEJICH SLITIN
Názvosloví a třídění vad

ČSN 42 0060


 

 

 

Defects of metallurgical semiproducts and products of non-ferrous metals and alloys. Terminology and classification of defects

Défects des demi-produits et produits métallurgiques des métaux non ferreux et ses alliages. Nomenclature et clasification des défects

Fehler von Hütten Halb- und Endprodukten aus Nichteisenmetallen und deren Legierungen. Terminologie und Fehlerklassifizierung

 

Tato norma platí pro třídění a názvy nejčastěji se vyskytujících vad hutních předvýrobků a výrobků (dále hutních výrobků) z neželezných kovů a jejich slitin vyráběných litím, lisováním, válcováním a tažením.

U litých hutních výrobků platí pouze pro čepy, desky, tyče, dráty a pásy.

Tato norma neplatí pro třídění vad odlitků a hutních předvýrobků a výrobků vyráběných kováním.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Vada výrobku - každá úchylka (například rozměrů, polohy, značení, makrostruktury, mikrostruktury) od vlastností předepsaných technickými normami, technickými podmínkami, popřípadě smluvním

vzorkem.

 

2. Vada přípustná - úchylka provedení, kterou technické normy, technické podmínky popřípadě smluvní vzorek dovolují a její odstranění opravou není nutné.

 

3. Vada opravitelná - úchylka, kterou lze vhodným zásahem dovoleným technickými normami, technickými podmínkami, nebo po vzájemné dohodě opravit na přípustnou míru, nebo zcela odstranit.

 

4. Vada nepřípustná - úchylka od příslušných norem, technických podmínek, popřípadě smluvního vzorku, kterou nelze odstranit opravou, nebo jejíž oprava je podle těchto norem, technických podmínek, popřípadě smluvního vzorku nepřípustná.

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
27414-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz