Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 2/. 8-42:

620. 178. 3                  ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 13. 8. 1982

ODLITKY ZE SLITIN HLINÍKU A ZINKU

Zkušební tělesa pro stanovení mechanických vlastností tlakově litá

ČSN 42 0332*

ST SEV 2234-80

JK -

Отливки из алюминиевых и цынковых сплавов.

Образцы литые под давлением для определения механических свойств

Aluminium-base alloy and zinc-base alloy

castings.

Pressure die test pieces for determination

of mechanical properties

Touto normou se zavádí ST SEV 2234-80 KOVY. Odlitky ze slitin hliníku a zinku. Zkušební tělesa pro stanovení mechanických vlastností tlakově litá (viz str. 5 až 8) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 8), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 až 10, platné pouze v ČSSR.

01.   Základní ustanovení pro zkušební tělesa pro zkoušku tahem jsou v ČSN 42 0311.

02.   Pro úchylky tvaru zkušebního tělesa platí ČSN 42 0310.

03.   Pro hodnocení drsnosti povrchu platí ČSN 01 4456.

04.   Průměr zkušebního tělesa se měří s přesností na 0, 1 mm.

05.   U odlitků zkušebních těles jsou povoleny stopy po vyhazovačích.

06.   Tvrdost se stanoví podle ČSN 42 0371 na hlavách zkušebních těles po jejich přetržení. Místo kontroly tvrdosti musí být označeno na výkrese.

07.   V technických podkladech se zkušební tělesa tlakově litá označují první doplňkovou číslicí. 1 za číslem této normy.

08.   Zkušební tělesa musí být vyrobena podle ČSN 42 1431. 01.

09.   Zkušební tělesa litá do kovové formy gravitačně slouží k rychlé kontrole jakosti slitiny ve slévárnách. Po dohodě s odběratelem se mohou použít také při přejímání odlitků litých pod tlakem.

V technických podkladech se zkušební tělesa litá do kovové formy gravitačně označují první doplňkovou číslicí. 2 za číslem této normy.

Nahrazuje ČSN 42 0332 z 16. 11. 1979

Účinnost od: 1. 1. 1984

27445

Zdroj: www.cni.cz