Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 35-422:

620. 115. 8                ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA           Schválena: 13. 8. 1982

ODLITKY ZE SLITIN MĚDI

Zkušební kusy a zkušební tělesa pro zkoušku tahem

ČSN 42 0336*

ST SEV 2235-80

JK         -

Отливки из медных сплавов. Пробы и образцы для испитания на растяжение

Copper-base alloy castings.

Test samples and test pieces for tensile

test

Touto normou se zavádí ST SEV 2235-80 KOVY. Odlitky ze slitin mědi. Zkušební tělesa pro zkoušku tahem (viz str. 7 až 10) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 10), používá se (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Československá norma je doplněna o čl. 01 až 07, platné pouze v ČSSR.

01.   Základní ustanovení pro zkušební tělesa pro zkoušku tahem jsou v ČSN 42 0311.

02.   Pro úchylky tvaru zkušebního tělesa platí ČSN 42 0310.

03.   Průměr zkušebního tělesa se měří s přesností na 0, 1 mm.

04.   Tvrdost se stanoví podle ČSN 42 0371 na hlavách zkušebních těles po jejich přetržení. Místo kontroly tvrdosti musí být označeno na výkrese.

05.   Tvar a rozměry obrobených zkušebních těles odlévaných do pískových forem jsou uvedeny na obr. 01 a obr. 02. Informativní tvar a rozměry zkušebního kusu včetně vtokové soustavy jsou uvedeny na obr. 03 a obr. 04.

Nahrazuje ČSN 42 0336 a ČSN 42 0337 z 4. 10. 1972

Účinnost od: 1. 1. 1984

27447

Zdroj: www.cni.cz