Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 620: 176. 24. 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA        Schválena: 3. 10. 1985

Zkoušení kovů

ZKOUŠKA PEVNOSTI VE STŘIHU

ČSN 42 0342*

ST SEV 4516-84

Испытание на срез

Shear test

Touto normou se zavádí ST SEV 4516-84 Kovy. Zkouška střihem (viz str. 3 až 7. ) jako československá státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 7), se používá ( v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Československá norma je doplněna o čL. 01 platný pouze v ČSSR.

01. Dovoluje se použití i jiných konstrukčních úprav zkušebních přípravků za podmínky, že jejich parametry vyhovují tabulce.

DODATEK

Změny proti předcházejícímu vydání

1.   Jsou zavedeny názvy, označení a jednotky podle ČSN 42 0302.

2.   Upravují se přípravky pro zkoušky co do provedení, rozměrů a mezních úchylek v závislosti na průměru zkoušeného vzorku. Zavádí se tři typové rozměry přípravků pro zkoušku střihem.

3.   Je provedeno podrobnější odstupňování průměru zkoušených vzorků, zavádí se mezní úchylky a mění se nejmenší délka zkoušených vzorků.

4.   Mění se přípustná rychlost zatěžování vzorku z max. 10 mm/min, na 10 MPa. s-1.

5.   Mění se teplota zkoušky na °C.

Související čs. normy

ČSN 42 0302 Zkoušení kovů. Názvy, označení a jednotky ČSN 42 0306 Zkoušení kovů. Neželezné kovy. Braní a zpracování zkušebních vzorků pro mechanické zkoušení (Obsahuje ST SEV 457-77)

Obdobné cizí normy

DIN 50141 Prüfung metalischer Werkstoffe. Scherversuch Zkoušení kovových materiálů. Zkouška střihem

Nahrazuje: ČSN 42 0342 z 21. 5. 1969

Účinnost od: 1. 7. 1987

27452

Zdroj: www.cni.cz