Zdroj: www.cni.cz

MDT 669: 620. 178. 74          ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 22. 6. 1987

Zkoušení kovů

STANOVENÍ TEPLOTY KŘEHKOSTI

KONSTRUKČNÍCH OCELÍ ZKOUŠKOU

RÁZEM V OHYBU

ČSN 42 0350

Определение температуры хрупкости конструкционных сталей испытанием на ударный изгиб

Determination of brittleness temperature of construction steels by impact bending

test

Pojmy, definice o označení

1.   Pro zákonné měřící jednotky platí ČSN 01 1300. Pro názvy, označení a jednotky používané v mechanickém zkoušení kovů platí ČSN 42 0302.

Označení, názvy a jednotky pro stanovení teploty křehkosti konstrukčních ocelí zkouškou rázem v ohybu jsou uvedeny v tab. 1.

2.   Teplota křehkosti stanovená uvedeným postupem je teplota odpovídající předepsané vrubové houževnatosti, předepsanému podílu houževnatého lomu na vymezené části lomové plochy zkušební tyče nebo předepsanému příčnému rozšíření.

Teplota křehkosti se označuje tk a udává se ve °C.

3.   Podíl houževnatého lomu je poměr plochy houževnatého lomu k celkové ploše lomu zkušební tyče. Podíl houževnatého lomu se vyjadřuje v procentech a stanoví se podle článku 15 této normy.

4.   Příčné rozšíření je rozdíl šířky zkušební tyče na odvrácené straně vrubu po provedené zkoušce a před zkouškou a stanoví se podle článku 16 této normy.

Tab. 1

Označení

Název

Jednotka

tk

Teplota křehkosti

°C

So

Plocha příčného průřezu zkušební tyče v místě vrubu před zkouškou

cm2

S KL

Plocha křehkého lomu

mm2

SL

Plocha houževnatého lomu

mm2

Pkl

Podíl křehkého lomu

%

РL

Podíl houževnatého lomu

%

x1

Střední šířka středového lichoběžníku s křehkým lomem

mm

X2

Výška středového lichoběžníku s křehkým lomem

mm

Δb

Příčné rozšíření

mm

b1

Šířka zkušební tyče po zkoušce

mm

bo

Šířka zkušební tyče před zkouškou

mm

Δb1, Δb2

Dílčí boční rozšíření jednotlivých stran

mm

Δbkrit

Kritické příčné rozšíření

mm

Účinnost od: 1. 8. 1988

27456

Zdroj: www.cni.cz