Zdroj: www.cni.cz

MDT669: 620. 172 ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 16. 10. 1990

Zkoušení kovů

ZKOUŠKA RELAXACE PŘEDPÍNACÍCH VÝZTUŽÍ ZA NORMÁLNÍ TEPLOTY

ČSN 42 0355

ČSN 42 0355 (eqv ST SEV 6433-88)

Испытание на релаксацию предварительно напряженных арматур при нормальной температуре

Relaxation test of prestressing steels at normal temperatures

Tato norma je překladem ST SEV 6433-88 Ocelové dráty a lana pro předpínací výztuže. Zkouška relaxace.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro zkoušení relaxace předpínacích výztuží za normální teploty (20 ±1) °C a pro stanovení relaxace předpínacích výztuží za normální teploty (20 ±1) °C dlouhodobými zkouškami tečení.

1 ZKOUŠENÍ RELAXACE

1. 1 Podstata zkoušky

Zkouška spočívá ve zjišťování poklesu napětí u předpínací výztuže, podrobené danému počátečnímu zatížení při neměnné délce vzorku a při neměnné teplotě.

1. 2 Zkušební vzorky

1. 2. 1 Zkušební vzorek je tyč, drát nebo lano odebrané ze zkoušeného výrobku bez dodatečného opracování.

1. 2. 2 Tvar a rozměry hlav zkušebních vzorků se volí podle způsobu jejich upevnění ve zkušebním zařízení.

1. 2. 3 Před zatěžováním zkušebního vzorku je dovoleno podrobit vzorek předběžnému zatížení, které vyvolá ve vzorku napětí nejvýše hodnoty 0, 4 σi. Zatížení současně nesmí překročit hodnotu 0, 3 Nu, kde Nu je síla na mezi pevnosti v tahu zkušebního vzorku.

Dříve návrh ČSN 42 0355, jehož zveřejnění bylo schváleno 28. 7. 1976

Účinnost od: 1. 7. 1991

27458

Zdroj: www.cni.cz