Zdroj: www.cni.cz

MDT                                                                                        Zverejnenie

669: 620. 17 NÁVRH ČESKOSLOVENSKEJ ŠTÁTNEJ NORMY schválené: 28. 2. 1991

Skúšanie kovov

SKÚŠKA SÚČINITEĽA PLOŠNEJ ANIZOTROPIE

ČSN 42 0437

Испытание металлов. Испытание коэффициента плоскостной анизотропии

Testing of metals. Testing of plane anisotropy

Tento návrh sa predkladá na praktické overenie, prípadné pripomienky posielajte Federálnímu úřadu pro normalizaci a měření do 31. 12. 1992.

Ustanovenia tohto návrhu sa môžu používať a uplatňovať po dohode zúčastnených strán.

Tento návrh normy stanovuje metódu skúšania súčiniteľa plošnej anizotropie plechov a pásov hrúbky od 0, 5 do 10 mm pri teplote

Návrh normy platí pre skúšanie oceľových plechov. Pre ostatné kovové plechy návrh normy platí v tom prípade, keď sú v príslušných normách na výrobky uvedené smery skúšania súčiniteľa plošnej anizotropie alebo keď sa stanovia po dohode výrobcu s odberateľom.

Plošná anizotropia vyjadruje nerovnosť mechanických vlastností v rovine plechu.

Súčiniteľ plošnej anizotropie sa používa na presné akostné zatriedenie plechov podľa ich vhodnosti na tvárnenie a na najvýhodnejšiu orientáciu prístrihov v ohýbacích a ťažných nástrojoch na ťahanie nerotačne symetrických a nesymetrických tvarov výťažkov.

I. OZNAČENIE A DEFINÍCIE

1.   Označenia a definície sú uvedené v tab. 1 a v čl. 2. Pre ostatné označenia a definície platí ČSN 42 0302.

2.   Súčiniteľ plošnej anizotropie PM(X) je definovaný ako pomer rozdielu skúšanej mechanickej vlastnosti M(x) vzhľadom na smer valcovania skúšaného plechu a hodnotu skúšanej mechanickej vlastnosti M(o) v smere valcovania skúšaného plechu. Súčiniteľ plošnej anizotropie sa vypočíta podľa vzťahu

27465

Zdroj: www.cni.cz