Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 168: 620. 113 ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 8. 10. 1984

FEROTITÁN, FEROMOLYBDÉN A FEROVANÁD

Metódy odberu a prípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor

ČSN 42 0548*

ST SEV 4040-83

Ферротитан, ферромолибден и феррованадий. Методы отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов

Ferrotitanium, ferromolybdenum and ferrovanadium. Methods of taking and preparing samples for chemical and physicalchemical analysis

Touto normou sa zavádza ST SEV 4040-83 Ferotitán, feromolybdén a ferovanád. Metody odberu a prípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor (pozri str. 3 až 10), ako čs. štátna norma.

V zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 10) sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOK V ST SEV 4040-83 je odkaz na:

ST SEV 498-77 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 1110 Vzorkovanie ferozliatin. Všeobecné požiadavky

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 4040-83 odporúčalo Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva.

Spracovateľ: Oravské ferozliatinárske závody, národný podnik, Istebné, Ing. Jozef Hošala

Odborové normalizačné stredisko: Výzkumný ústav hutnictví železa, účelová organizace, Dobrá

Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie: Ing. Přemysl Berounský

Účinnosť od: 1. 1. 1986

27496

Zdroj: www.cni.cz