Zdroj: www.cni.cz

MDT 660. 15'26-198: 543 ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 20. 4. 1984

Chemický rozbor ferozliatin

ROZBOR FEROCHRÓMU Stanovenie kremíka

ČSN 42 0550*

ST SEV 3609-82

časť 5

Химический анализ феррохрома. Определение содержания кремния

Chemical analysis of ferrochrome. Determination of silicon

Touto normou sa zavádza

ST SEV 3609-82 Ferochróm. Stanovenie kremíka vážkovou metodou (pozri str. 3 až 6) ako čs. štátna norma.

V  zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 6), sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOK

Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu

Táto norma nahradzuje ČSN 42 0550 časť 5 zo 4. 7. 1973 v celom rozsahu.

V ST SEV 3609-82 je odkaz na:

ST SEV 463-77 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0549 Ferozliatiny. Metody chemického a fyzikálno-chemického rozboru. Všeobecné požiadavky. ST SEV 1967-79 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0547 Ferochróm, ferosilikochróm, ferosilícium, ferosilikomangán, feromangán. Metódy odberu a prípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor.

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 3609-82 odporúčalo Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva.

Spracovateľ: Oravské ferozliatinárske závody, n. p., Istebné, Ing. Marta Salcerová

Odborové normalizačné stredisko: Výzkumný ústav hutnictví železa, účelová organizace, Dobrá

Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie: Ing. Přemysl Berounský

Nahradzuje: pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 1. 1985

27498

Zdroj: www.cni.cz