Zdroj: www.cni.cz

ČeskoslovenskÁ štÁtna norma

MDT 669. 15-198. 669. 743. 11: 546. 711. 001. 4                                             Schválená: 7. 12. 1983

Chemický rozbor ferozliatin

ROZBOR FEROMANGÁNU Stanovenie mangánu

ČSN 42 0551*

ST SEV 3607-82

časť 1

Химический анализ ферромарганца. Определение содержания марганца

Chemical analysis of ferromanganese. Determination of manganese

Touto normou sa zavádza ST SEV 3607-82 Feromangán. Stanovenie obsahu mangánu potentíometrickou metódou (pozri str. 3 až 7) ako čs. štátna norma.

V  zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 7), sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOK

Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu

Táto norma nahradzuje ČSN 42 0551 časť II. Skúšanie, oddiel A. Stanovenie mangánu potenciometrickou metódou z 11. 9. 1963.

V ST SEV 3607-82 je odkaz na:

ST SEV 463-77 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0549 Metódy chemického a fyzikálno-chemického rozboru. Všeobecné požiadavky

ST SEV 1967-79 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0547 Ferochróm, ferosilikochróm, ferosilícium, ferosilikomangán, feromangán. Metódy odberu a prípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor.

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 3607-82 odporúčalo Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva.

Spracovateľ: Oravské ferozliatinové závody, n. p. Istebné, Ing. Jozef Hošala

Odborové normalizačné stredisko: Výzkumný ústav hutnictví železa, účelová organizace, Dobrá

Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie: Ing, Přemysl Berounský

Nahradzuje: pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 1. 1985

27502

Zdroj: www.cni.cz