Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKA ŠTÁTNA NORMA MDT 669. 15-198: 669. 743. 11. 546. 18. 001. 4                                                Schválená: 7. 12. 1983

Chemický rozbor ferozliatin

ROZBOR FEROMANGÁNU

Stanovenie fosforu

ČSN 42 0551*

ST SEV 3608-82

časť 3

Химический анализ ферромарганца. Определение содержания фосфора

Chemical analysis of ferromanganese. Determination of phosphorus

Touto normou sa zavádza ST SEV 3608-82 Feromangán. Stanovenie fosforu fotometrickou metodou (pozři str. 3 až 12) ako čs. štátna norma.

V zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 12), sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOK

Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu

Táto norma nahradzuje ČSN 42 0551 časť II. Skúšanie, oddiel E. Stanovenie fosforu vážkovou metodou z 11. 9. 1963.

VST SEV je odkaz na:

ST SEV 463-77 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0549 Metódy chemického a fyzikálno-chemického rozboru. Všeobecné požiadavky

ST SEV 1967-79 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0547 Ferochróm, ferosilikochróm, ferosilícium, ferosilikomangán, feromangán. Metody odberu a prípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor.

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 3608-82 odporúčalo Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva.

Spracovateľ: Oravské ferozliatinárske závody, n. p., Istebné, Ing. Jozef Hošala

Odborové normalizačné stredisko: Výzkumný ústav hutnictví železa, účelová organizace, Dobrá

Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie: Ing. Přemysl Berounský

Nahrazuje: pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 1. 1985

27504

Zdroj: www.cni.cz