Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15´782-198:

: 669. 26. 001. 4           ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA           Schválená: 16. 3. 1982

Chemický rozbor ferozliatin

ROZBOR FEROSILÍCIA Stanovenie chrómu

ČSN 42 0552* ST SEV 2194-80

časť 3

Химический анализ ферросилиция. Определение содержания хрома

Chemical analysis of ferrosilicon. Determination of chromium

Touto normou sa zavádza ST SEV 2194-80 Ferosilícium. Stanovenie chrómu metódou atómovej absorpcie, fotometrickou metódou a potenciometrickou metódou (pozri str. 3 až 11) ako čs. štátna norma.

V zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 11), sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOK

Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu

Táto norma nahrádza oddiel CH v časti II. Skúšanie ČSN 42 0552 zo 4. 3. 1966 a oddiel I. v zmene a) - 8/1971.

V ST SEV 2194-80 je odkaz na: ST SEV 463-77 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0549 Metódy chemického a fyzikálno-chemického rozboru. Všeobecné požiadavky.

ST SEV 1967-79 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0547 Ferochróm, ferosilikochróm, ferosilícium, ferosilikomangán, feromangán. Metódy odberu a prípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor.

Nahradzuje: pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 1. 1983

27507

Zdroj: www.cni.cz