Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15'782-198:

. 669. 71. 001. 4           ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA           Schválená: 16. 3. 1982

Chemický rozbor ferozliatin

ROZBOR FEROSILÍCIA Stanovenie hliníka

ČSN 42 0552* ST SEV 2197-80

časť 6

Химический анализ ферросилиция. Определение содержания алюминия

Chemical analysis of ferrosilicon. Determination of aluminium

Touto normou sa zavádza ST SEV 2197-80 Ferosilícium. Stanovenie hliníka metódou atómovej absorpcie, fotometrickou metodou a komplexometrickou metódou (pozri str. 3 až 13) ako čs. štátna norma.

V zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 13), sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOK

Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu

Táto norma nahrádza oddiel G v časti II. Skúšanie ČSN 42 0552 zo 4. 3. 1966 a oddiel K v zmene a) - 8/1971.

V ST SEV 2197-80 je odkaz na:

ST SEV 463-77 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0549 Metódy chemického a fyzikálno-chemického rozboru. Všeobecné požiadavky

ST SEV 1967-79 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0547 Ferochróm, ferosilikochróm, ferosilícium, ferosilikomangán, feromangán. Metódy odberu a prípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor.

Nahradzuje: pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 1. 1983

27509

Zdroj: www.cni.cz