Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15782-198:

: 669. 891. 001. 4          ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 11. 1. 1985

Chemický rozbor ferozliatin

ROZBOR FEROSILÍCIA Stanovenie vápnika

ČSN 42 0552*

ST SEV 4086-83

časť 7

Химический анализ ферросилиция. Определение содержания кальция

Chemical analysis of ferrosilicon. Determination of calcium

Touto normou sa zavádza ST SEV 4636-83 Ferosilícium. Stanovenie vápnika metódou atómovej absorpcie a komplexometrickou metódou (pozri str. 3 až 10) ako čs. štátna norma.

V zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 10), se používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOK

V ST SEV 4086-83 je odkaz na:

ST SEV 463-77 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0549 Metódy chemického a fyzikálno-chemického rozboru. Všeobecné požiadavky

ST SEV 1967-79 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0547 Ferochróm, ferosilikochróm, ferosilícium, ferosilikomangán, feromangán. Metódy odberu a prípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 4086-83 odporúčalo Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva.

Spracovateľ: Oravské ferozliatinárske závody, národný podnik, Istebné, Ing. Marta Salcerová

Odborové normalizačné stredisko: Výskumný ústav hutnictví železa, účelová organizace, Dobrá

Pracovník Úradu pro normalizaci a měření: Ing. Přemysl Berounský

Účinnosť od: 1. 1. 1986

27510

Zdroj: www.cni.cz