Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15'782-198:

: 669. 295. 001. 4           ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNÁ NORMA Schválená: 11. 1. 1985

Chemický rozbor ferozliatin

ROZBOR FEROSILÏCÏA Stanovenie titánu

ČSN 42 0552* ST SEV 4116-83

časť 8

Химический анализ ферросилиция. Определение содержания титана

Chemical analysis of ferrosilicon. Determination of titanium

Touto normou sa zavádza ST SEV 4116 Ferosilícium. Stanovenie titánu metodou atómovej absorpcie a fotometrickou metódou (pozri str. 3 až 9) ako čs. štátna norma.

V zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 9), sa používa (v odvolávkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOK

Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu

Predtým oddiel H v časti II. Skúšanie ČSN 42 0552 zo 4. 3. 1986.

V ST SEV 4116-83 je odkaz na:

ST SEV 463-77 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0549 Metódy chemického a fyzikálno-chemického rozboru. Všeobecné požiadavky

ST SEV 1967-79 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0547 Ferochróm, ferosilikochróm, ferosilícium, ferosilikomangán, feromangán. Metódy odberu a přípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 4116-83 odporúčalo Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva.

Spracovateľ: Oravské ferozliatinárske závody, národný podnik, Istebné, Ing. Marta Salcerová

Odborové normalizačné stredisko: Výzkumný ústav hutnictví železa, účelová organizace, Dobrá

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Přemysl Berounský

Účinnosť od: 1. 1. 1986

27511

Zdroj: www.cni.cz