Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15'292-198         ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA          Schválena: 14. 5. 1990

Chemický rozbor ferostlin

FEROVANAD Stanovení vanadu

ČSN 42 0553 část 1

ČSN 42 0553 část 1 (eqv ST SEV 1208-89, eqv ISO 6467-1980)

Химический анализ феррованадия. Определение ванадия

Chemical analysis of ferrovanadium. Determination of vanadium.

Tato norma je překladem ST SEV 1208-89 Ferovanad. Stanovení vanadu.

V této normě jsou současně zapracovány údaje z ISO 6467-1980 Ferovanad. Stanovení obsahu vanadu. Potenciometrická metoda - v záhlaví a v čl. 1, 2, 3, 4 a 5.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá ( v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma předepisuje pro stanovení vanadu od 30 do 85 % ve ferovanadu metodu potenciometrické titrace.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky, stanovené v ČSN 42 0549 (odpovídá ST SEV 463-86).

1 PODSTATA METODY

Metoda je založena na oxidaci čtyřmocného vanadu na pětimocný manganistanem draselným a následné titraci vanadu (V) roztokem síranu železnato-amonného s potenciometrickou indikací.

2 PŘÍSTROJ

2. 1 Zařízení pro potenciometrickou titraci s indikační platinovou elektrodou a srovnávací wolframovou nebo argentchloridovou případně kalomelovou elektrodou.

2. 2 Magnetická nebo mechanická míchačka.

Nahrazuje:

ČSN 42 0553 odd. I z 9. 6. 1955

Účinnost od: 1. 7. 1991

27512

Zdroj: www.cni.cz