Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15'292-198        ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 14. 5. 1990

Chemický rozbor feroslitin

ROZBOR FEROVANADU Stanovení mědi

ČSN 42 0553 část 5

ČSN 42 0553 část 5 (eqv ST SEV 1213-89)

Химический анализ феррованадия. Определение меди

Chemical analysis of ferrovanadium. Determination of copper

Tato norma je překladem ST SEV 1213-89 Rozbor ferovanadu. Stanovení mědi. Do normy je zaveden v čl. 2. 4. 1 a 2. 4. 2. 3 doplňující postup provedení rozboru a sestrojení kalibrační křivky a je označen jako "čs. doplněk".

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma předepisuje pro stanovení mědi od 0, 01 do 0, 6 % ve ferovanadu metodu fotometrickou a metodu atomové absorpce.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky, stanovené v ČSN 42 0549 (odpovídá ST SEV 463-86).

1 METODA FOTOMETRICKÁ

1. 1  Podstata metody

Metoda je založena na změření absorbance komplexní sloučeniny mědi s diethyldithiokarbamanem po předchozí extrakci komplexu do chloroformu nebo chloridu uhličitého.

1. 2  Přístroj

Spektrofotometr nebo fotoelektrokolorimetr s příslušenstvím.

1. 3  Chemikálie a roztoky

1. 3. 1  Kyselina sírová, ρ = 1, 84 g/cm3, roztok (1+1).

1. 3. 2  Kyselina dusičná, ρ = 1, 40 g/cm3 a roztok (1+1).

Nahrazuje: ČSN 42 0553 odd. IX z 9. 6. 1955

Účinnost od: 1. 7. 1991

27516

Zdroj: www.cni.cz