Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15. 28-

-198. 543 ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 28. 7. 1989

Chemický rozbor ferozliatin

FEROMOLYBDÉN Stanovenie molybdénu vážkovou metódou

ČSN 42 0554 časť 2

ČSN 42 0554 časť 2 (eqv ST SEV 1229-88)

Ферромолибден. Определение содержания молибдена гравиметрическим методом

Feromolybdenum. Determination of molybdenum by gravimetric method

Táto norma je prekladom ST SEV 1229-88 Feromolybdén. Stanovenie molybdénu vážkovou metodou.

V zmluvno-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili, sa používa (v odvolávkach v zmluvných dokumentoch) priamo norma RVHP.

Táto norma platí pre Stanovenie molybdénu vážkovou metodou vo feromolybdéne pri obsahu vyššom ako 50 %.

Pri analýze musia byť dodržané požiadavky ČSN 42 0549 (eqv ST SEV 463-86).

1. PODSTATA SKÚŠKY

Metoda je založená na zrážaní molybdénu v octanovom prostredí vo forme molybdénanu olovnatého po oddelení železa a iných rušiacich prvkov hydroxidom sodným. V zrazenine molybdénanu olovnatého sa stanovuje obsah volfrámanu olovnatého a vykoná sa príslušná oprava.

2. VZORKY

Laboratórna vzorka použitá na analýzu musí byť pripravená vo forme prášku s maximálnym rozmerom častíc 0, 16 mm podl'a ČSN 42 0548 (zodpovedá ST SEV 4040-83).

Nahrádza: ČSN 42 0554 časť 2 zo 14. 4. 1980

Účinnosť od: 1. 7. 1990

27520

Zdroj: www.cni.cz