Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15. 28-

-198. 543 ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 28. 7. 1989

Chemický rozbor ferozliatin

FEROMOLYBDÉN Stanovenie kremíka vážkovou metódou

ČSN 42 0554 časť 4

ČSN 42 0554 časť 4 (eqv ST SEV 1230-88)

Ферромолибден. Определение содержания кремния гравиметрическим методом

Ferrolybdenum. Determination of molybdenum by gravimetric method

Táto norma je prekladom ST SEV 1230-88 Feromolybdén. Stanovenie kremíka vážkovou metodou.

V zmluvno-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili, sa používa (v odvolávkách v zmluvných dokumentoch) priamo norma RVHP.

Táto norma platí pre Stanovenie kremíka vážkovou metodou pri jeho obsahu od 0, 2 do 10 % vo feromolybdéne.

Při analýze sa musia dodřžiavať požiadavky ČSN 42 0549 (eqv ST SEV 463-86).

1. PODSTATA SKÚŠKY

Metoda je založená na vylúčení kremíka vo forme kyseliny kremičitej, jej vyžíhaní na oxid kremičitý a odstránení vo forme fluoridu kremičitého. Obsah kremíka sa vypočíta z rozdielu hmotnosti zrazeniny pred pôsobením a po pôsobení kyselinou fluorovodíkovou.

2. VZORKY

Laboratórna vzorka použitá na analýzu musí byť pripravená vo forme prášku s maximálnym rozrnerom častíc 0, 16 mm podľa ČSN 42 0548 (zodpovedá ST SEV 4040-83).

Nahrádza: ČSN 42 0554 část 4 zo 14. 4. 1980

Účinnost od: 1. 7. 1990

27521

Zdroj: www.cni.cz