Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15'28:

: 546. 18. 001. 4           ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA         Schválená: 13. 1. 1983

Chemický rozbor ferozliatin

ROZBOR FEROMOLYBDÉNU

Stanovenie fosforu

ČSN 42 0554*

ST SEV 2868-81

časť 5

Химический анализ ферромолибдейа. Определение содержания фосфора

Chemical analysis of ferromolybdenum. Determination of phosphorus

Touto normou sa zavádza ST SEV 2868-81 Feromolybdén. Fotometrické metódy Stanovenia fosforu (pozri str. 3 až 9) ako čs. štátna norma.

V  zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozři str. 9) sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

D O DATO K Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu

Táto norma nahradzuje ČSN 42 0554 časť 5 zo 7. 3. 1974 v celom rozsahu.

V  ST SEV 2868-81 je odkaz na:

ST SEV 463-77 - zavedená ako čs. norma v

ČSN 42 0549 Ferozliatiny. Metódy chemického a fyzikálno-chemického rozboru. Všeobecné požiadavky

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 2868-81 odporúčalo Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva.

Spracovateľ: Oravské ferozliatinárske závody, n. p., Istebné, Ing. Jozef Hošala

Odborové normalizačné stredisko: Výzkumný ústav hutnictví železa, účelová organizace, Dobrá

Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie: Ing. Věra Ceznerová

Nahradzuje: pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 7. 1983

27522

Zdroj: www.cni.cz