Zdroj: www.cni.cz

МВТ 669. 15'28:

: 546. 56. 001. 4           ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA         Schválená: 13. 1. 1983

Chemický rozbor ferozliatin

ROZBOR FEROMOLYBDÉNU Stanovenie medi

ČSN 42 0554*

ST SEV 2869-81

časť 7

Химический анализ ферромолибдена. Определение содержания меди

Chemical analysis of ferromolybdenum. Determination of copper

Touto normou se zavádza ST SEV 2860-81 Feromolybdén. Fotometrická a atómovo-absorpčná metóda stanovenia medi (pozri str. 3 až 8) ako čs. štátna norma.

V  zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 8), sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOK

Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu

Táto norma nahradzuje ČSN 42 0554 časť 7 zo 7. 3. 1974 v celom rozsahu.

V  ST SEV 2869-81 je odkaz na:

ST SEV 463-77 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0549 Ferozliatiny. Metódy chemického a fyzikálno-chemického rozboru. Všeobecné požiadavky

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 2869-81 odporúčalo Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva.

Spracovateľ: Oravské ferozliatinárske závody, n. p.. Istebné, Ing. Jozef Hošala

Odborové normalizačné stredisko: Výzkumný ústav hutnictví železa, účelová organizace, Dobrá

Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie: Ing. Věra Ceznerová

Nahradzuje: pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 7. 1983

27523

Zdroj: www.cni.cz