Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15'28:

: 546. 86. 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA             Schválená: 13. 1. 1983

Chemický rozbor ferozliatin

ROZBOR FEROMOLYBDÉNU Stanovenie antimonu

ČSN 42 0554*

ST SEV 2871-81

časť 8

Химический анализ ферромолибдена. Определение содержания сурьмы

Chemical analysis of ferromolybdenum. Determination of antimony

Touto normou se zavádza ST SEV 2871-81 Feromolybdén. Fotometrická metoda stanovenia antimónu (pozri str. 3 až 6) ako čs. statná norma.

У zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 6), sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOК

Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu

Táto norma nahradzuje ČSN 42 0554 časť 10 zo 7. 3. 1974 v celom rozsahu.

V ST SEV 2871-81 je odkaz na: ST SEV 463-77 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0549 Ferozliatiny. Metódy chemického a fyzikálno-chemického rozboru. Všeobecné požiadavky

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 2871-81 odporúčalo Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva.

Spracovateľ: Oravské ferozliatinárske závody, n. p., Istebné, Ing. Jozef Hošala

Odborové normalizačné stredisko: Výzkumný ústav hutnictví železa, účelová organizace, Dobrá

Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie: Ing. Věra Ceznerová

Nahradzuje: pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 7. 1983

27524

Zdroj: www.cni.cz