Zdroj: www.cni.cz

MDT: 669. 15'27-198:

669. 779. 001. 4           ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA          Schválená: 5. 7. 1982

Chemický rozbor ferozliatin

ROZBOR FEROVOLFRÁMU Stanovenie fosforu

ČSN 42 0555* ST SEV 2201-80

časť 24

Химический анализ ферровольфрама. Определение содержания фосфора

Chemical analysis of ferrotungsten. Determination of phosporus

Touto normou sa zavádza ST SEV 2201-80 Ferovolfrám. Stanovenie fosforu fotometrickou metódou (pozri str. 3 až 8) ako čs. štátna norma.

V  zmluvno právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 8), sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOK

Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu

Táto norma nahrádza ČSN 42 0555 časť 5 z 5. 10. 1973 v celom rozsahu.

V ST SEV 2201-80 je odkaz na:

ST SEV 463-77 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0549 Ferozliatiny. Metódy chemického a fyzikálno-chemického rozboru. Všeobecné požiadavky.

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 2201-80 odporúčalo Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva.

Spracovateľ: Oravské ferozliatinárske závody, národný podnik, Istebné, Ing. Jozef Hošala

Odborové normalizačné stredisko: Výzkumný ústav hutnictví železa, účelová organizace, Dobrá

Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie: Ing. Věra Ceznerová

Nahradzuje: pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 7. 1984

27527

Zdroj: www.cni.cz