Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15´27-198: 543 ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 11. 1. 1985

Chemický rozbor ferozfiotín

ROZBOR FEROVOLFRÁMU Stanovenie antimónu

ČSN 42 0555*

ST SEV 4042-83

časť 28

Химический анализ ферровольфрама.

Определение содержания сурьмы

Chemical analysis of ferrotungsten. Determination of antimony

Touto normou sa zavádza ST SEV 4042-83 Ferovolfrám, Stanovenie antimónu extrakčno-fotometrickou metódou (pozri str. 3 až 8) oko čs. štátna norma.

V  zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 8), sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOK Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu

Táto norma nahrádza ČSN 42 0555. časť 9 z 5. 10. 1973 v celom rozsahu.

V  ST SEV 4042-83 je odkaz na:

ST SEV 463-77 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0549 Ferozliatiny. Metódy chemického a fyzikálno-chemického rozboru. Všeobecné požiadavky

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 4042-83 odporúčalo Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva.

Spracovateľ: Oravské ferozliatinárske závody, národný podnik, Istebné, Ing. Marta Salcerová

Odborové normalizačné stredisko: Výskumný ústav hutnictví železa, účelová organizace, Dobrá

Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie: Ing. Přemysl Berounský

Nahradzuje: pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 1. 1986

27531

Zdroj: www.cni.cz