Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15'27-198: 543 ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 11. 1. 1985

Chemický rozbor ferozliatin

ROZBOR FEROVOLFRÁMU Stanovenie cínu

ČSN 42 0555*

ST SEV 4044 83

časť 31

Химический анализ ферроводьфрама. Определение содержания олова

Chemical analysis of ferrotungsten. Determination of tin

Touto normou sa zavádza ST SEV 4044-83 Ferovolfrám. Stanovenie cínu polarografickou metódou (pozri str. 3 až 7) ako čs. štátna norma.

V  zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnické] spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozři str. 7), sa používa (v odvolávkách, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOK

Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu

Táto norma nahrádza ČSN 42 0555 časť 12 z 5. 10. 1973 v celom rozsahu.

V  ST SEV 4044-83 je odkaz na:

ST SEV 463-77 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0549 Ferozliatiny. Metody chemického a fyzikálno-chemického rozboru. Všeobecné požiadavky.

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 4044-83 odporúčalo Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva.

Spracovateľ: Oravské ferozliatinárske závody, národný podnik, Istebné, Ing. Marta Salcerová

Odborové normalizačne stredisko: Výskumný ústav hutnictví železa, účelová organizace, Dobrá

Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie: Ing. Přemysl Berounský

Nahradzuje: pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 1. 1986

27534

Zdroj: www.cni.cz