Zdroj: www.cni.cz

MDT 669: 15'27-198: 669. 28.

001. 4                           ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 11. 1. 1985

Chemický rozbor ferozliotin

ROZBOR FEROVOLFRÁMU Stanovenie molybdénu

ČSN 42 0555*

ST SEV 4082-83

časť 32

Химический анализ ферровольфрама. Определение содержания молибдена

Chemical analysis of ferrotungsten. Determination of molybdenum

Touto normou sa zavádza ST SEV 4082-83 Ferоvolfrám. Stanovenie molybdénu fotometrickou metódou (pozri str. 3 až 7) ako čs. štátna norma.

V zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 7), sa používa [v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOK Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu

Táto norma nahrádza ČSN 42 0555 časť 13 z 5. 10. 1973 v celom rozsahu.

V ST SEV 4082-83 je odkaz na:

ST SEV 463-77 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0549 Ferozliatiny. Metódy chemického a fyzikálno-chemického rozboru. Všeobecné požiadavky

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 4082-83 odporúčalo Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva.

Spracovateľ: Oravské ferozliatinárske závody, národný podnik, Istebné, Ing. Marta Salcerová

Odborové normalizačné stredisko: Výskumný ústav hutnictví železa, účelová organizace, Dobrá

Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie: Ing. Přemysl Berounský

Nahradzuje: pozri DODATOK

Účinnost od: 1. 1. 1986

27535

Zdroj: www.cni.cz