Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15-198; 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÁ NORMA        Schválená: 21. 5. 1986

Chemický rozbor ferozliatin

ROZBOR FEROTITÁNU Stanovenie vanádu

ČSN 42 0556* část 8

ST SEV 4524-84

Химический анализ ферротитана. Определение содержания ванадия

Chemical analysis of ferrotitanium. Determination of vanadium

Touto normou sa zavádza ST SEV 4524-84 Ferotitán. Stanovenie vanádu titračnou metódou a metodou atómovej absorpcie (pozri str. 3 až 11) ako čs. štátna norma.

Ve zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 11), sa používa (v odvolávkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOK

V ST SEV 4524-84 je odkaz na:

ST SEV 463-77 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0549 Ferozliatiny. Metody chemického a fyzikálno-chemického rozboru. Všeobecné požiadavky

ST SEV 4040-83 - zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0548 Ferotitán, feromolybdén a ferovanád. Metody odberu a prípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor

ST SEV 2644-80 - zavedená ako čs. norma v ČSN 15 3105 Kontrolní tkaniny

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 4524-84 odporúčalo Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva.

Spracovateľ: Oravské ferozliatinárske závody, národný podnik, Istebné, Ing. Marta Salcerová

Odborové normalizačné stredisko: Výzkumný ústav hutnictví železa, účelová organizace, Dobrá

Pracovník Úradu pro normalizaci a měření: Ing. Vladimír Hošek

Učinnosť od: 1. 3. 1987

27543

Zdroj: www.cni.cz