Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15. 74. 782             ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 9. 11. 1987

Chemický rozbor ferozliatin

SILIKOMANGÁN Stanovenia mangánu potenciometrickou metódou

ČSN 42 0557 časť 1

JK 12462

ČSN 42 0557 časť 1 (eqv ST SEV 5501-86)

Силикомарганец. Потенциометрический метод определения содержания марганца

Silicomanganese. Determination of manganese by Potentiometric method

Táto norma je prekladom ST SEV 5501-86 Silikomangán. Stanovenie mangánu potenciometrickou metódou.

V zmluvno-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili, sa používa (v odvolávkách v zmluvných dokumentov) priamo norma RVHP.

Táto norma určuje metodu potenciometrického stanovenia mangánu v silikomangáne pri jeho hmotnostnom zlomku od 50 do 80 %.

Pri analýze musia byť dodržané požiadavky ČSN 42 0549 (odpovedá ST SEV 463-77).

1. PODSTATA SKÚŠKY

Metóda je založená na oxidácii dvojmocného mangánu na trojmocný v neutrálnom prostredí v prítomnosti komplexotvornej látky - pyrofosforečnanu sodného. Dvojmocný mangán sa titruje potenciometricky roztokom manganistanu draselného.

2. PRÍSTROJ

Prístroj na potenciometrické titrovanie s platinovo-volfrámovými alebo platinovo-kalomelovými elektródami so všetkým príslušenstvom.

3. CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1. Kyselina dusičná q = 1, 40g/cm3 a roztoky (1 + 1) a (1 + 10).

Nahrádza: pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 1. 1989

27549

Zdroj: www.cni.cz