Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15. 74. 782              ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 9. 11. 1987

Chemický rozbor ferozliatin

SILIKOMANGÁN Stanovenie kremíka vážkovou metodou

ČSN 42 0557 časť 2

JK 12462

ČSN 42 0557 časť 2 (eqv ST SEV 5503-86)

Силикомарганец. Гравиметрические методы определения содержания кремния

Silicomanganese. Determination of silicon by weight method

Táto norma je prekladom ST SEV 5503-86 Silikomangán. Stanovenie kremíka vážkovou metódou.

V zmluvno-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili, sa používa (v odvolávkách v zmluvných dokumentov) priamo norma RVHP.

Táto norma určuje vážkovú metódu stanovenia kremíka v silikomangáne pri jeho hmotnostnom zlomku od 10, 0 do 30, 0 %.

Pri analýze musia byť dodržané požiadavky ČSN 42 0549 (odpovedá ST SEV 463-77).

1. METÓDA S POUŽITÍM KYSELINY CHLORISTEJ

1. 1. Podstata skúšky

Metóda je založená na rozpustení vzorky v zmesi chlorovodíkovej a dusičnej kyseliny, na vytavení nerozpustného zvyšku s uhličitanom sodným, oddelení kyseliny kremičitej odparením v prítomnosti kyseliny chloristej a nasledujúcim zistením rozdielu medzi hmotnosťou zrazeniny do pôsobenia kyseliny fluorovodíkovej a hmotnosťou zvyšku po pôsobení kyseliny fluorovodíkovej.

1. 2. Prístroj

Muflová pec s teplotou do 1100 °C.

Nahrádza: pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 1. 1989

27550

Zdroj: www.cni.cz