Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15. 74. 782              ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 9. 11. 1987

Chemický rozbor ferozliatin

SILIKOMANGÁN Stanovenie fosforu fotometrickými metodami

ČSN 42 0557 časť 3

JK 12462

ČSN 42 0557 časť 3 (eqv ST SEV 5502-36)

Силикомарганец. Фотометрические методы определения содержания фосфора

Silicomanganese. Determination of phosphorus by photometric methods

Táto norma je prekladom ST SEV 5502-86 Silikomangán. Stanovenie fosforu fotometrickými metódami.

V zmluvno-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnické] spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili, sa používa (v odvolávkách v zmluvných dokumentov) priamo norma RVHP.

Táto norma určuje fotometrické metódy stanovenia hmotnostného zlomku fosforu v silikomangáne s použitím:

1)   modrého fosfomolybdénového komplexu po redukcii s kyselinou askorbovou pri jeho hmotnostnom zlomku od 0, 025 do 0, 55 %;

2)   žitého fosfovanádomolybdénového komplexu pri jeho hmotnostnom zlomku od 0, 25 do 0, 55 %.

Pri analýze musia byť dodržané požiadavky ČSN 42 0549 (odpovedá ST SEV 463-77).

1. METÓDA S POUŽITÍM MODRÉHO FOSFOMOLYBDÉNOVÉHO KOMPLEXU

1. 1. Podstata skúšky

Metoda je založená na vytvorení fosfomolybdénovej heteropolykyseliny, jej nasledujúcej redukcii kyselinou askorbovou v prítomnosti vínanu antimonylodraselného na komplexnú zlúčeninu modrého zafarbenia. Absorbancia vyfarbeného roztoku sa odmeria na spektrofotometri pri vlnovej dĺžke 830 nm alebo fotoelektrokolorimetri v oblasti vlnových dĺžok 640 až 700 nm.

Nahrádza: pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 1. 1989

27551

Zdroj: www.cni.cz