Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 188: 546. 72. 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÁ NORMA Schválená: 29. 6. 1981

Chemický rozbor ferozliatin

ROZBOR SILIKOKALCIA Stanovenie železa

ČSN 42 0558*

ST SEV 1962-79 čásť 3

Химический анализ силикокальция. Определение содержания железа

Chemical analysis of silico-calcium. Determination of iron

Touto normou sa zavádza ST SEV 1962-79 Silikokalcium. Stanovenie obsahu železa objemovou metodou (pozri str. 3 až 6) ako čs. štátna norma.

V zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 6), sa používa (v odvolávkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOK

V ST SEV 1962-79 je odkaz na: ST SEV 463-77 -- zavedená ako čs. norma v ČSN 42 0549 Metódy chemického a fyzikálno-chemického rozboru. Všeobecné požiadavky

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 1962-79 odporúčalo Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva

Spracovatel': Oravské ferozliatinárske závody, n. p., Istebné, Ing. Jozef Hošala

Odborové normalizačné stredisko: Výzkumný ústav hutnictví železa, účelová organizace, Dobrá

Pracovník Úradu pro normalizaci a měření: Ing. Vera Ceznerová

Účinnosť od: 1. 1. 1983

27554

Zdroj: www.cni.cz