Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 165: 543           ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA           Schválená: 3. 8. 1988

Chemický rozbor ferozliatin

SILIKOCHRÓM Stanovenie chrómu

ČSN 42 0559 časť 1

JK 12461

Химический анализ силикохрома. Определение содержания хрома

Chemical analysis of silico-chromium. Determination of chromium

Táto norma platí pre stanovenie obsahu chrómu objemovou metódou a potenciometrickou metódou. Pri analýze sa musia dodržať požiadavky ČSN 42 0547, ČSN 42 0549 a ČSN 42 1110,

1 OBJEMOVÁ METÓDA

1. 1  Podstata skúšky

Metóda je založená na oxidácii trojmocného chrómu persíranom amónnym v prostredí kyseliny sírovej na dichróman v prítomnosti katalyzátora - dusičnanu strieborného a nasledujúcej titrácii roztokom síranu železnato-amónneho v prítomnosti indikátora - kyseliny fenylantranilovej.

1. 2  Chemikálie a roztoky

1. 2. 1  Kyselina sírová, q = 1, 84 g/cm3 a roztok (1 + 3).

1. 2. 2  Kyselina fluorovodíková, 40 % roztok.

1. 2. 3  Kyselina dusičná, q = 1, 40 g/cm3.

1. 2. 4  Persíran amónny, roztok 200 g/dm3.

1. 2. 5  Dusičnan strieborný, roztok 6 g/dm3.

1. 2. 6  Chlorid sodný, roztok 250 g/dm3.

1. 2. 7  Síran mangánatý, roztok 1 g/dm3.

1. 2. 8  Tetraboritan sodný, roztok 25 g/dm3.

1. 2. 9  Dichróman draselný, y prípade nutnosti prekryštalizovaný a vysušený do konštantnej hmotnosti pri teplote 105 °C počas 1, 5 až 2 h.

1. 2. 10  Kyselina fenylantranilová, roztok 2 g/dm3: 1 g kyseliny fenylantranilovej sa rozpustí v 500 cm3 roztoku uhličitanu sodného.

Nahrádza: pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 7. 1989

27557

Zdroj: www.cni.cz