Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 265: 543          ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA          Schválená: 3. 8. 1988

Chemický rozbor ferozliatin

SILIKOCHRÓM Stanovenie fosforu

ČSN 42 0559 časť 3

JK 12461

Химический анализ силикохрома. Определение содержания фосфора

Chemical analysis of silico-chromium. Determination of phosphorus

Táto norma platí pre Stanovenie obsahu fosforu fotometrickou metódou. Pri analýze sa musia dodržať požiadavky ČSN 42 0547, ČSN 42 0549 a ČSN 42 1110.

1 PODSTATA SKÚŠKY

Metóda je založená na rozpustení vzorky v kyselinách, oddelení fosforu spolu s hydroxidmi kovov vyzrážaním hydroxidom amónnym, vytvorení fosfomolybdénovej heteropolykyseliny, jej redukovaní v prostredí kyselín chloristej a sírovej kyselinou askorbovou v prítomnosti vínanu antimonylodraselného do komplexnej zlúčeniny modrej farby a zmeraní absorbancie roztoku pri vlnovej dĺžke 730 nm.

2 PRÍSTROJE

Spektrofotometer alebo fotoelektrokolorimeter so všetkým príslušenstvom.

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1  Kyselina sírová, q = 1, 84 g/cm3 a roztoky (1 + 1) a (1 + 20).

3. 2  Kyselina fluorovodíková, 40 % roztok.

3. 3  Kyselina dusičná, q = 1, 40 g/cm3 a roztok (1 + 1).

3. 4  Kyselina chloristá, q = 1, 53 g/cm3 alebo 1, 67 g/cm3.

3. 5  Kyselina chlorovodíková, q = 1, 19 g/cm3 a roztok (1 + 1).

3. 6  Hydroxid amónny, q = 0, 91 g/cm3 a roztok (1 + 100).

3. 7  Vínan antimonylodraselný, roztok 1, 5 g/cm3. Pri nedostupnosti chemikálie sa môže pripraviť nasledujúcim spôsobom:

Nahrádza: pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 7. 1989

27559

Zdroj: www.cni.cz