Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 74: 543            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA            Schválena: 16. 3. 1987

CHEMICKÝ ROZBOR MANGANU Stanovení obsahu uhlíku

ČSN 42 0566 část 2

Химический анализ марганца. Определение содержания углерода

Chemical analysis of manganese. Determination of carbon content

Tato norma platí pro mangan nitridovaný a předepisuje coulometrickou metodu a metodu s použitím automatických analyzátorů pro stanovení uhlíku při jeho obsahu od 0, 005 % do 0, 25 %.

Při provedení rozboru musí být dodrženy všeobecné podmínky pro rozbor feroslitin podle ČSN 42 0549.

A. COULOMETRICKÁ METODA

Podstata metody

1. Metoda je založena na spalování vzorku v proudu kyslíku a pohlcení vzniklého oxidu uhličitého v absorpčním roztoku, čímž dojde ke změně jeho hodnoty pH.

Elektrický náboj, potřebný k dosažení původní hodnoty pH, je přímo uměrný obsahu uhlíku ve vzorku. Elektrický náboj se indikuje coulometrem, na jehož stupnici se přímo přečte obsah uhlíku v procentech.

Přístroj

2. Coulometrický analyzátor vhodného typu s veškerým příslušenstvím pro stanovení uhlíku. Kalibrace a prověrka funkce analyzátoru se provádí s využitím odpovídajících standardních vzorků.

Vzorky

3. Ke stanovení se použije vzorek ve formé prášku, prosátého sítem o délce strany oka 0, 160 mm.

Nahrazuje ČSN 42 0665 z 30. 6. 1961

Účinnost od: 1. 4. 1988

27561

Zdroj: www.cni.cz