Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 75: 543            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA            Schválena: 18. 3. 1987

CHEMICKÝ ROZBOR MANGANU Stanovení obsahu síry

ČSN 42 0566 část 6

Химический анализ марганца. Определение содержания серы

Chemical analysis of manganese. Determination of sulphur content

Tato norma platí pro mangan nitridovaný a předepisuje titrační metodu a metodu s využitím automatických analyzátorů pro stanovení síry při jejím obsahu od 0, 005 % do 0, 10 %.

Při provedení rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky pro rozbor feroslitin podle ČSN 42 0549.

A. TITRAČNÍ METODA

Podstata metody

1. Metoda je založena na spalování navážky vzorku v proudu kyslíku při teplotě nejméně 1300 °C. Vzniklý oxid siřičitý se pohlcuje ve vodě nebo v roztoku síranu draselného za přítomnosti peroxidu vodíku. V prvním případě se kyselina siřičitá titruje roztokem jodid - jodičnanu draselného za přítomnosti škrobového roztoku jako indikátoru, v druhém případě se vzniklá kyselina sírová titruje roztokem tetraboritanu sodného.

Přistroj

2. Zařízení pro stanovení obsahu síry, zajišťující spolehlivost stanovení podle čl. 8.

Vzorky

3. Ke stanovení se použije vzorek ve formě prášku, prosátého sítem o délce strany oka 0, 160 mm.

Nahrazuje ČSN 42 0665 z 30. 6. 1961

Účinnost od: 1. 4. 1988

27565

Zdroj: www.cni.cz